Nou Reglament per reforçar l’ecosistema europeu de semiconductors i pel qual es modifica el Reglament UE 2021/694 de Xips.

Nova norma UNE-ISO 14009 Sistemes de gestió ambiental. Directrius per incorporar la circularitat dels materials en el disseny i desenvolupament.

» Nova ITC BT-53 del REBT i es modifica el Reglament i altres ITCs, així com la ITC RAT-09.

Consulta pública. Instal·lacions per a subministrament a vehicle.

» Guia d’autoconsum col·lectiu

» Seguretat contra incendis en establiments industrials – Nou Reglament.

» Norma Bàsica de Protecció Civil

Els més vistos