» Procediment per a la inspecció reglamentària. Instal·lacions frigorífiques.

» Modificació del Codi tècnic de l’edificació (CTE).

» Criteris de sostenibilitat i de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels biocarburants, biolíquids i combustibles de biomassa, així com el sistema de garanties d’origen dels gasos renovables.

» Consulta pública prèvia. Desenvolupament de les instal·lacions eòliques marines i de les energies del mar.

» Guia d’orientacions als municipis per al foment de l’autoconsum.

» Guia tècnica per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant.

Full de Ruta del Biogàs

Els més vistos