» Guia per a la gestió preventiva de les instal·lacions dels llocs de treball

» Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació

» Revisió guies tècniques del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

» Avaluació i prevenció dels riscos de l’exposició a camps electromagnètics en els llocs de treball.

» Catalunya. Publicat el nou decret llei de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

» Consulta pública: Actualització ITC-BT02 Reglament electrotècnic per a baixa tensió

» Consulta pública: Projecte Reglament d’eficiència energètica d’instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries