Energia i instal·lacionsMedi ambient

» Catalunya. Publicat el nou decret llei de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 16/2019, de 26-11-2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. El text elimina barreres administratives per a la implantació d’energies eòlica i fotovoltaica, i corregeix els articles anul·lats i declarats inconstitucionals pel Tribunal Constitucional de la Llei de canvi climàtic.

Aquesta nova norma pretén fomentar la creació de parcs eòlics i fotovoltaics per complir amb els objectius establerts en la Llei de canvi climàtic, que fixen que per a l’any 2030 Catalunya ha de tenir una potència instal·lada de 4.000 MW eòlics i 6.000 MW solars fotovoltaics. Actualment té 1.270 MW eòlics i 276 MW solars.

Implantació de parcs eòlics i d’energia fotovoltaica
El text deroga el Decret 147/2009 que limitava la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, i estableix un nou procediment de tramitació més àgil. A més, “desapareixen la determinació de zones de desenvolupament prioritari per a l’energia eòlica i el model concursal per a la seva adjudicació”.

Energies renovables en l’àmbit urbà
La nova norma modifica la Llei d’urbanisme per simplificar la instal·lació d’energies renovables en l’àmbit urbà, amb la voluntat d’afavorir la implantació de sistemes d’autoproducció en els edificis i en l’espai públic de les ciutats. El procés de tramitació serà projecte a projecte, el que ha de permetre reduir fins als 13 mesos el procediment d’autorització d’una instal·lació.

Modificació de la Llei de canvi climàtic
Es recuperen articles de la Llei de canvi climàtic anul·lats pel Tribunal Constitucional, redactats d’acord amb la sentència. Entre les modificacions més importants, cal destacar les relatives a la neutralitat d’emissions de CO2 per a l’horitzó 2050, l’electrificació dels ports de la Generalitat, la limitació al fracking o la penetració de la mobilitat elèctrica en el sector del transport.

Prohibició del coc i carbó en noves instal·lacions
A partir del 01-01-2020, per a les activitats incloses en els annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental d’activitats, es prohibeix utilitzar carbó i coc de petroli en estufes i calderes en noves instal·lacions. A més, s’estableix un període transitori de 4 anys per substituir-los per altres combustibles amb menys impacte.

Sobre l'Autor

Sóc Llicenciat en Ciències Ambientals i especialista en legislació ambiental. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris