Energia i instal·lacions

» Consulta pública: Actualització ITC-BT02 Reglament electrotècnic per a baixa tensió

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sotmet a consulta pública la instrucció tècnica complementària ITC-BT 02 el reglament electrotècnic per a baixa tensió amb l’objectiu d’actualitzar el llistat de normes i on s’ha de fer constar la data a partir de la qual la utilització de la nova edició de la norma serà vàlida i la data a partir de la qual la utilització de l’antiga edició de la norma deixarà de ser-ho, a efectes reglamentaris.

Les respostes a aquesta consulta pública podran remetre fins al dia 01-12-2019.

Les al•legacions s’han d’enviar al correu electrònic indicant csegind@mincotur.es en l’assumpte “Propuesta de Resolución para Actualización de Normas del R.D. 842/2002”.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris