Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Nova versió del simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis

L’Institut Català d´Energia (ICAEN) ha publicat una nova versió del Simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis.

Aquesta aplicació és una eina dissenyada per mostrar la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica als edificis residencials.

La nova versió actualitza el cost d’adquisició dels materials i també els costos energètics dels estalvis aconseguits, i simplifica la presentació dels resultats per facilitar-ne la comprensió. L’objectiu del simulador és donar a l’usuari una primera aproximació als resultats que tindrien determinades actuacions a casa seva, perquè després un tècnic acabi d’ajustar-les a la realitat.

El simulador proporciona diferents solucions tècniques per a les mesures que cal aplicar, i la informació sobre l’estalvi d’energia aconseguit, l’estalvi econòmic generat i el cost de la inversió. Aquestes dades són el resultat d’introduir unes dades bàsiques: la tipologia d’edifici i la seva antiguitat, la zona climàtica on s’ubica i les mesures deficiència energètica que es volen aplicar.

Els resultats que mostra l’eina són una aproximació per a una rehabilitació energètica futura, ja que variaran en funció de l’ús de cada habitatge. A més, cal tenir en compte que l’eina només calcula factors quantificables, i no pot donar informació d’altres factors -com la millora del confort tèrmic, la millora del confort acústic o l’augment del valor de mercat de l’immoble-, que també són a l’origen de la decisió de rehabilitar un edifici energèticament.

Anar al simulador

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris