Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Mètode de càlcul per a elements adaptables de l’envoltant de l’edifici. Nova norma UNE.

AENOR ha publicat la norma UNE-EN ISO 52016-3 sobre el mètode de càlcul per a elements adaptables de l’envoltant de l’edifici.

Aquesta norma aborda l’eficiència energètica dels edificis i proporciona pautes per calcular les necessitats energètiques relacionades amb la calefacció i la refrigeració, així com les temperatures interiors i les càrregues de calor sensible i latent. En particular, se centra en els procediments de càlcul per als elements adaptables de l’envolupant de l’edifici.

Es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

A més, si esteu interessats en mètodes simplificats per calcular els paràmetres característics dels envoltants, podeu consultar el Document de Suport (DA) DB-HE / 1 del codi tècnic de l’edificació (CTE).

Aquest document descriu diversos mètodes simplificats que es poden fer servir per al càlcul dels paràmetres característics dels diferents elements que componen l’envoltant tèrmica de l’edifici, tot i que no impedeix l’ús d’altres mètodes contrastats, ja siguin simplificats o detallats.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris