Riscos laborals

» Calculador d’atenuació dels protectors auditius.

La utilització de protectors auditius en cas de soroll no implica l’eliminació de l’exposició, però l’atenuació que proporcionen serà determinant per valorar si s’excedeixen els valors límit d’exposició i per garantir la seguretat i la salut en front d’aquest risc, la qual cosa en fa especialment important la selecció. Cal tenir en compte que l’atenuació que proporcionen els protectors auditius depèn de les seves prestacions, del manteniment, de les característiques del soroll i del procediment de col·locació de l’EPI. Per això, l’ Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha desenvolupat l’eina Calculador i App: Atenuació dels protectors auditius.

Aquesta aplicació calcula l’atenuació del soroll que ofereix un protector auditiu amb una exactitud mitjana-alta a partir dels valors H, M, L que acostumen aparèixer a la guia del fabricant i dels nivells de soroll globals ponderats A i C obtinguts a partir del mesurament del soroll ambiental.

Per determinar si un protector auditiu és acústicament adequat, cal estimar el nivell sonor efectiu d’exposició continu equivalent ponderat A (L´Aeq,T), quan s’utilitzi el protector en un ambient caracteritzat per un determinat nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat A (LAeq,T), associat a la tasca o a la jornada laboral completa. Per això, cal conjugar les característiques del soroll i les dades d’atenuació dels protectors auditius. Per a sorolls impulsius la selecció del protector està determinada, a més, pel nivell de pressió sonora pic (LCpic).

Accés al calculador

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris