Edificació i construccióRiscos laborals

» Orientacions per a la integració de la prevenció de riscos laborals al disseny de cobertes.

El Grup de Treball Construcció de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut al Treball ha elaborat el document “Orientacions per a la integració de la prevenció de riscos laborals en el disseny de cobertes”.

Aquest document té com a objectiu donar orientacions perquè aquells professionals amb competències per projectar edificacions les tinguin en consideració durant el disseny d’aquestes i es concebin edificacions amb cobertes segures. Les pautes recollides en aquest document serviran tant per a projectes d’obra nova (naus industrials, habitatges, edificis d’usos múltiples, etc.) com per a projectes de rehabilitació o reforma que afectin la coberta d’una edificació ja existent.

Aquestes orientacions permetran als projectistes el compliment de les obligacions que el Reial Decret 1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció els imposen als articles 5.6, 6.3 i 8 i integrin, així, els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut laboral en l’elaboració del projecte d’obra; contemplant, a més, les previsions i les informacions útils per efectuar els posteriors treballs sobre les cobertes o teulades en condicions de seguretat i salut. En aquest sentit, el comentari incorporat a l’apartat II Àmbit d’aplicació de la Introducció del Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat (DB SUA) recorda que, en compliment de les obligacions legals esmentades, «les cobertes s’han de dissenyar i comptar amb aquells elements, dispositius i sistemes de protecció necessaris perquè les tasques d’inspecció i manteniment d’aquestes es puguin fer en condicions de seguretat».

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris