Química i farmacèuticaRiscos laborals

» Límits d’exposició professional per a agents químics 2023.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INSST) ha publicat el document dels Límits d’Exposició Professional per a Agents Químics a Espanya 2023.

Els Límits d’Exposició Professional són valors de referència per a l’avaluació i el control dels riscos inherents a l’exposició, principalment per inhalació, als agents químics presents als llocs de treball i per protegir la salut dels treballadors.

Aquesta publicació amplia i recull els valors adoptats per l’INSST per a l’any 2023 i que han estat aprovats, amb data 15-02-2023, per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut al Treball, d’acord amb les necessitats plantejades pels canvis en els processos de producció i la introducció de noves substàncies, de nous coneixements tècnics i científics, així com l’evolució de la legislació a què s’apliquin.

Entre les novetats cal destacar:

 • Valors Límit Ambientals (VLA).
  • S’han adoptat, i inclosos a la Taula 1 els següents agents químics:
   • Cadmi i els seus compostos inorgànics
   • Emissions de motors dièsel
   • Fustes dures
   • Fustes toves
  • Es retira el valor límit ambiental de la gasolina en quedar el seu valor desactualitzat en relació amb el valor límit del benzè. Per avaluar l’exposició a benzina es recomana fer-ho mitjançant algun dels seus components, com ara el benzè, en lloc de la barreja com a tal.
  • S’han incorporat les modificacions de VLA establertes al RD 395/2022 que modifica el RD 665/1997.
  • S’han inclòs les modificacions publicades al Reglament Delegat EU 2022/692 que modifica, a efectes de la seva adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament CE 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges.
 • Valors Límit Biològics (VLB).
  • A la taula 3 s’ha inclòs una actualització del VLB® per a la metil-n-butilcetona i s’ha inclòs un VLB® per a l’1,1,1-tricloetà.
  • A la taula 4 s’ha inclòs un VLB® i una actualització del VLB® per als agents químics següents respectivament:
   • 4,4´-Metilen-bis (2-cloroanilina) (MBOCA)
   • Compostos de Crom (VI), com Cr.
 • Altres capítols i annexos.
  • S’ha actualitzat la definició de nanomaterial del capítol 4 tenint en compte la Recomanació de la Comissió Europea del 10-06-2022 sobre la definició de nanomaterial.
  • A les substàncies amb evidència científica de no tenir propietats de ser alterador endocrí s’ha eliminat la nota ae.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris