Energia i instal·lacionsMarcatge CE i bens d'equipamentSeguretat industrial i enginyeria

» Nou Reial decret que modifica diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial.

El passat 18-03-2023 es va publicar al BOE el Reial Decret 145/2023, de 28-02-2023, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a la seva adaptació al principi de reconeixement mutu.

Aquest nou reial decret té com a objectiu principal clarificar l’aplicació del principi de reconeixement mutu tenint en compte els canvis introduïts pel Reglament UE 2019/515 relatiu al reconeixement mutu de mercaderies comercialitzades legalment en un altre Estat. Per aquest motiu, es modifiquen les disposicions de reconeixement mutu incloses en diversos reglaments de seguretat industrial per alinear-les amb el Reglament europeu esmentat.

Així mateix, s’aprofita aquest Reial decret per modificar la disposició transitòria 4a del Reial decret 2200/1995, de 28-12-1995, pel qual s’aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial. Aquesta disposició va ser modificada anteriorment pel Reial decret 542/2020, de 26-05-2020, pel qual es modifiquen i es deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial, per adaptar la disposició esmentada a la distribució de competències entre les comunitats. autònomes i l’Estat. No obstant això, algunes comunitats autònomes no tenen l’homologació de productes (i, per tant, la certificació que substitueix l’homologació) entre les competències incloses als reials decrets sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a les comunitats autònomes.

Per tant, a fi d’adequar la situació a l’ordre competencial actual, mentre no hi hagi organismes de control acreditats per a la certificació de determinats productes, els fabricants podran presentar, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma o ciutat autònoma corresponent, una declaració responsable indicant el compliment dels requisits reglamentaris. Les comunitats autònomes i ciutats autònomes, com a òrgans competents a la vigilància de mercat, poden dur a terme actuacions d’inspecció i control sobre aquests productes.

D’altra banda, advertits errors al Reglament d’equips a pressió i a les instruccions tècniques complementàries ITC EP 3, «Refineries de petrolis i plantes petroquímiques», i ITC EP 5, «Ampolles d’equips respiratoris autònoms», aprovades pel Reial decret 809/2021, de 21-09-2021, se’n procedeix a la correcció. Atès que la correcció de diversos d’aquests errors comporta la modificació d’algun dels aspectes del Reglament i de les instruccions tècniques complementàries afectades, aquesta correcció es duu a terme a través d’una modificació reglamentària.

Igualment, i com a resultat del tràmit d’audiència pública, es modifica la instrucció tècnica complementària MI-IP 01 «Refineries», aprovada pel Reial decret 2085/1994, de 20-10-1994, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions Petrolíferes, i la ITC MI-IP 03 «Instal·lacions d’emmagatzematge per al seu consum a la pròpia instal·lació», aprovada pel Reial Decret 1427/1997, de 15-09-1997, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària MI-IP03 «Instal·lacions petrolíferes per a ús propi».

La modificació d’ITC MI-IP 01 es realitza a fi d’eliminar l’autorització prèvia a les empreses que realitzen les taules de calibratge dels tancs de les refineries, equiparant el règim d’accés de les empreses amb l’indicat a la ITC MI-IP 02 “Parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers”.

Per la seva banda, la modificació de la ITC MI-IP 03 inclou la regulació de la transformació in situ de tancs d’emmagatzematge de simple a doble paret. La transformació a tancs de doble paret és una de les mesures més importants per evitar fuites de productes petrolífers al medi ambient. No obstant això, amb la redacció vigent aquesta transformació no estava inclosa a la ITC MI-IP 03, per la qual cosa es procedeix a corregir aquesta deficiència.

Finalment, es modifica l’annex del Reial decret 1313/1988, de 28-10-1988, pel qual es declara obligatòria l’homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes prefabricats, per incorporar-hi nova norma UNE-EN 197-5:2021, Ciment Portland compost CEM II/C-M i del ciment compost CEM VI. Així mateix, s’aprofita aquesta modificació per actualitzar la resta de normes incloses en aquest annex i completar els mètodes d’assaig de ciments amb les noves normes disponibles de la sèrie de normes UNE-EN 196.

A continuació, es detallen els Reglaments de seguretat industrial afectats:

  • Reglament d’instal·lacions petrolíferes.ç
  • Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.
  • Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
  • Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials.
  • Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.
  • Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió.
  • Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió.
  • Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
  • Reglament d’equips de pressió.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris