Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsRiscos laboralsSeguretat industrial i enginyeria

Informació pública del projecte de norma sobre mesurament en continu de CO2 a interiors per a la prevenció en salut i millora del benestar.

UNE sotmet a informació pública el Projecte de norma PNE 171380 sobre Mesurament en continu de CO2 a interiors per a la prevenció en salut i millora del benestar.

Aquesta norma té com a objectiu definir el sistema de mesurament en continu amb registre de dades i informació pública de la concentració absoluta de CO2 per a espais interiors, incloent-hi uns valors guia o llindars recomanats. És d’aplicació en edificis d’ús col·lectiu, tant de nova construcció com existents, i en complementa d’altres ja existents sobre qualitat d’aire interior i mostreig de CO2.

Aquesta norma, d’adscripció lliure i complementària a la legislació vigent en edificació (CTE-RITE), cerca mantenir, a nivell probabilístic, un nivell de risc relatiu suficientment baix en interiors, en relació amb la transmissió de malalties per via respiratòria.

Previ registre, podrà accedir al contingut i fer comentaris a qualsevol apartat del projecte a través del següent enllaç https://srp.une.org/Home/Details/18166

Data límit de recepció comentaris: 08-12-2023

En cas que no hi hagi comentaris, la norma es publicaria a finals de gener. Ara bé, si hi ha comentaris a tractar en informació pública, se n’endarreriria la publicació.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris