Riscos laborals

» Noves disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització dels treballadors d’equips de protecció individual.

El 08-12-2021 es publica al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial decret 1076/2021 pel qual es modifica el Reial decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

L’objectiu d’aquest nou Reial decret és incorporar al dret espanyol el contingut de la Directiva UE 2019/1832 per la qual es modifiquen els annexos I, II i III de la Directiva 89/656/CEE pel que fa a les adaptacions de caràcter estrictament tècnic. D’aquesta manera s’ajusten així els seus annexos al contingut dels annexos de la directiva, perquè es garanteixi que els equips de protecció individual que els empresaris proporcionin als seus treballadors i treballadores respecten els requisits establerts al Reglament UE 2016/425 quan sigui procedent. Així s’evita la manca d’harmonització terminològica que donaria lloc a contradiccions entre la normativa relativa al disseny, la fabricació i la comercialització d’equips de protecció individual i la normativa en matèria d’utilització d’equips de protecció individual.

Els nous annexos contenen:

  • L’annex I, l’esquema indicatiu dels riscos amb relació a les parts del cos que es poden protegir amb els equips de protecció individual.
  • L’annex II, la llista no exhaustiva dels tipus d’equips de protecció individual pel que fa als riscos contra els que protegeixen.
  • L’annex III, la llista no exhaustiva d’activitats i sectors d’activitats que poden requerir la utilització d‟equips de protecció individual.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 09-12-2021.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris