Conceptes i normalitzacióMarcatge CE i bens d'equipamentRiscos laboralsServeis, comerç i consum

Mascaretes COVID-19: Normativa i etiquetatge

1. No totes les mascaretes han de complir la mateixa normativa

Mascareta EPI o FFP:

 • Equip de Protecció Individual (EPI)
 • Conforme al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de proteción individual (EPI)
 • Marcatge CE*
 • Ha de complir especificacions de la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
 • Cal assaig per part d’un laboratori acreditat
 • Protegeix a l’usuari i a la resta de persones

*Casos excepcionals d’EPI sense marcatge CE mentre duri la situació actual de pandèmia:

 • Complir requisits indicats a la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Mascareta quirúrgica

 • Producte Sanitari (PS)
 • Conforme a la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios; a partir del 26 de maig de 2021 conforme al Reglamento (EU) 2017/745, sobre los productos sanitarios (PS)
 • Marcatge CE**
 • Ha de complir especificacions de la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo.
 • Cal assaig per part d’un laboratori acreditat
 • Protegeix a la resta de persones

**Casos excepcionals de mascaretes quirúrgiques(PS) sense marcatge CE mentre duri la situació actual de pandèmia:

 • L’AEMPS ha d’autoritzar la seva comercialització, conforme a la Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Mascareta higiènica

 • Conforme a la Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas.
 • Ha de cumplir, en funció de l’ús, una de las especificacions tècniques següents (aquestes normes són gratuïtes):
  • Mascareta higiènica d’un sol ús per a adults: UNE 0064-1:2020 Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. Parte 1: Para uso en adultos.
  • Mascareta higiènica infantil d’un sol ús: UNE 0064-2:2020 Mascarillas higiénicas no reutilizables. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. Parte 2: Para uso en niños.
  • Mascareta higiènica reutilitzable (per a adults o infantil): UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.
  • Mascareta higiènica d’un sol ús o reutilitzable, per a adults o infantil: UNE-CWA 17553:2020 Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos, métodos de ensayo y uso.
 • Cal assaig per part d’un laboratori acreditat (o en procés d’acreditació)
 • Protegeix a la resta de persones

2. Informació clau a l’etiquetatge

(Per una relació exhaustiva de la informació requerida vegeu la disposició legal corresponent, indicada a l’apartat anterior)

Mascareta EPI o FFP:

 • Denominació: Mascareta autofiltrant o mascareta filtrant de protecció (EPI)
 • Marcatge CE, seguit de quatre números. (Casos excepcionals d’EPI sense marcatge CE mentre duri la situació actual de pandèmia: segons Resolución de 23 de abril de 2020)
 • Referència a la norma UNE EN-149
 • Indicació R o NR, segons si el producte es Reutilitzable o No Reutilitzable.
 • Grau de protecció FFP2 o FFP3

Mascareta quirúrgica

 • Denominació: Mascareta quirúrgica
 • Marcatge CE (Casos excepcionals de mascaretes quirúrgiques (PS) sense marcatge CE mentre duri la situació actual de pandèmia: La AEMPS ha d’autoritzar la seva comercialització, conforme a la Orden SND/326/2020)
 • Referència a la norma UNE EN 14683
 • Eficàcia de filtració bacteriana (EFB): Tipus I o Tipus II.

Mascareta higiènica

 • Denominació: Mascareta higiènica
 • Característiques essencials: reutilitzable o d’un sol ús; talla (si és pertinent) o edat aproximada (per a mascareta infantil)
 • Referència a la norma que s’hagi seguit per a la seva fabricació (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020)
 • Eficàcia de filtració bacteriana (EFB), respirabilitat i laboratori d’assaig
 • Temps d’ús després del qual cal rentar, substituir o eliminar el producte
 • Instruccions, manteniment
 • Frase: «Advertència: No és un producte sanitari, ni un Equipo de Protecció Individual (EPI). Aquest producte està destinat a població sense símptomes de malaltia.»

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris