Conceptes i normalitzacióEdificació i construccióEnergia i instal·lacionsRiscos laboralsSeguretat industrial i enginyeria

» Aire net per reduir la transmissió de malalties per via respiratòria: nova norma UNE.

En data 17-01-2024 AENOR publica la norma “UNE 171380:2024 Mesurament en continu de CO2 a interiors per a la prevenció en salut i millora del benestar.”

Aquesta norma, en què ha col·laborat Enginyers Industrials de Catalunya, té com a objecte definir el sistema de mesurament en continu de la concentració absoluta de CO2 per a espais interiors. D’aquesta manera, és possible mantenir, a nivell probabilístic, un nivell de risc relatiu suficientment baix per evitar la transmissió de malalties per via respiratòria.

Inclou aspectes tan destacats com:
• Indicacions sobre el projecte d’implantació del sistema i les condicions de mostreig.
• Requisits generals dels mesuradors de CO2.
• La gestió de les dades obtingudes i la seva informació.
• Valors guies i llindars recomanats.
• El procés d’auditoria del sistema.

És aplicable en edificis d’ús col·lectiu, tant de nova construcció com existents.

Complementa tant altres normes ja existents sobre qualitat d’aire interior i mostreig de CO2, com la legislació vigent en edificació, que és la següent:
Reial decret 314/2016 Codi tècnic de l’edificació (CTE)
Reial decret 1027/2007 Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE)

Es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris