Energia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Consulta pública prèvia del projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Es procedeix a realitzar la consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió amb l’objectiu de recaptar l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l’elaboració del esmentat projecte normatiu.

L’objectiu d’aquesta nova norma és la millora de la reglamentació d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió tenint en compte l’evolució de la tècnica i l’experiència que s’ha anat acumulant amb l’aplicació de el reglament actual.

L’experiència en l’aplicació de l’actual Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT-2002, Reial Decret 842/2002) i l’evolució de la tècnica fa necessari revisar les condicions de seguretat, i incloure un altre tipus d’instal·lacions que han sorgit amb el pas el temps. El Reial Decret 1053/2014 va aprovar una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52 “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics” és un bon exemple d’això. Addicionalment, després de la publicació de Reial Decret 244/2019 que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, es fa necessari adequar el REBT-2002 a les condicions recollides en el Reial decret.

D’altra banda, el REBT-2002 estableix que en una instrucció tècnica complementària es recullin totes les normes esmentades en el reglament i les seves ITC, amb l’any d’edició per tal que, quan apareguin noves versions, es puguin fer els respectius canvis en aquesta llista, quedant automàticament actualitzades en el text dispositiu, sense necessitat d’una altra intervenció.

No obstant això, aquesta metodologia pressuposa que una norma només canviarà el seu any d’edició amb el pas el temps, no canviant mai d’enumeració, o que normes nacionals no puguin ser substituïdes per normes internacionals per coincidir en el seu àmbit d’aplicació. Això ha posat de manifest al llarg de les actualitzacions de la llista realitzades durant aquests anys, la possibilitat real de pèrdua de traçabilitat entre normes en aquells casos en què es doni alguna de les circumstàncies anteriors, quedant el text de la ITC corresponent amb el codi de norma original sense possibilitat de trobar en la taula de normes seva equivalència actual. Aquest nou reglament pretén incloure un nou mètode de referència a normes a través d’un codi alfanumèric propi que no es vegi afectat per aquests canvis.

Igualment és necessari dur a terme una revisió general que permeti aclarir determinats preceptes del reglament i resoldre així problemes d’aplicació de la mateixa.

Les anteriors consideracions aconsellen abordar la revisió de l’esmentat reglament, actualitzant i ampliant el marc regulador relatiu a les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, per mitjà de l’aprovació d’un nou reglament que derogui i substitueixi l’anterior.

La necessitat d’adaptar el REBT a l’esmentat Reial Decret 244/2019 d’autoconsum és evident a causa de la rapidesa amb la qual s’estan generalitzant aquest tipus d’instal·lacions.

Això s’ha de fer, d’una banda, des del punt de vista de la generació d’energia elèctrica, modificant les instruccions del REBT-2002 directament relacionades amb els generadors d’autoconsum, els seus requisits, tipologies possibles i proves essencials per garantir la seguretat de totes les possibles opcions que es puguin preveure en un futur immediat, a partir de la nova legislació sobre l’ús i instal·lació de generació renovable i, en particular, les derivades dels nous decrets nacionals d’autoconsum i europeus de codis de xarxa, els quals regulen els requisits tècnics que han de complir les instal·lacions de generació i les de demanda per a la seva connexió a la xarxa.

D’altra banda, des del punt de vista d’instal·lacions, s’han de modificar o afegir a l’REBT-2002, instruccions relatives a les condicions d’instal·lació directament relacionades amb les noves regulacions d’ús i instal·lació de generadors amb autoconsum i els seus requisits essencials.

Complementaran, per tant, a les instruccions tècniques que tenen a veure amb la generació per garantir la seguretat de totes les opcions cobertes per elles, i han d’incloure altres aspectes relacionats de la instal·lació, com els possibles esquemes de connexió amb la xarxa, l’ús d’instal·lacions de corrent continu, o les instal·lacions per a l’emmagatzematge d’energia, que igualment es preveuen com a complement a la generació renovable.

L’actualització d’instruccions tècniques complementàries, així com la inclusió d’alguna nova, permetrà adaptar la reglamentació espanyola en aquest àmbit a l’evolució de la tècnica contribuint a una millora en la seguretat de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Les al·legacions es poden enviar a l’adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es,, indicant en l’assumpte: “Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión “, fins al 29-03-2021.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris