Energia i instal·lacions

» Consulta pública prèvia del projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.

Es procedeix a realitzar la consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, amb l’objectiu de recaptar l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l’elaboració del esmentat projecte normatiu.

L’objectiu d’aquesta nova norma és la millora de la reglamentació d’instal·lacions de combustibles gasosos tenint en compte l’evolució de la tècnica i l’experiència que s’ha anat acumulant amb l’aplicació de el reglament actual.

L’experiència en l’aplicació de l’actual Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos (Reial Decret 919/2006) i l’evolució de la tècnica fa necessari revisar aquestes condicions de seguretat, i incloure un altre tipus d’instal·lacions la normativa no ha evolucionat amb el temps com, per exemple, el cas de les plantes d’emmagatzematge, transvasament i omplert d’envasos de gasos liquats de petroli, fins al moment regulades per l’Ordre 01-12-1964, per la qual s’aproven les Normes de seguretat per a plantes de omplert i transvasament de Gasos Liquats de Petroli (GLP).

D’altra banda, el reglament actual estableix que en una instrucció tècnica complementària es recullin totes les normes esmentades en el reglament i les seves ITC, amb l’any d’edició per tal que, quan apareguin noves versions, es puguin fer els respectius canvis en aquesta llista, quedant automàticament actualitzades en el text dispositiu, sense necessitat d’una altra intervenció.

No obstant això, aquesta metodologia pressuposa que una norma només canviarà el seu any d’edició amb el pas el temps, no canviant mai d’enumeració, o que normes nacionals no puguin ser substituïdes per normes internacionals per coincidir en el seu àmbit d’aplicació. Això ha posat de manifest al llarg de les actualitzacions de la llista realitzades durant aquests anys, la possibilitat real de pèrdua de traçabilitat entre normes en aquells casos en què es doni alguna de les circumstàncies anteriors, quedant el text de la ITC corresponent amb el codi de norma original sense possibilitat de trobar en la taula de normes seva equivalència actual. Aquest nou reglament pretén incloure un nou mètode de referència a normes a través d’un codi alfanumèric propi que no es vegi afectat per aquests canvis.

Igualment és necessari dur a terme una revisió general que permeti aclarir determinats preceptes del reglament i resoldre així problemes d’aplicació de la mateixa, així com incloure algunes condicions de seguretat que s’estableixen en les normes i que seria aconsellable traslladar el propi reglament al considerar a l’ Administració Pública com l’agent més apropiat per establir la regulació en certs aspectes de seguretat.

Les anteriors consideracions aconsellen abordar la revisió de l’esmentat reglament vigent de 2006, actualitzant i ampliant el marc regulador relatiu a les condicions de seguretat de les instal·lacions que utilitzen combustibles gasosos, per mitjà de l’aprovació d’un nou reglament que derogui i substitueixi l’anterior.

Cal, a més de contemplar nous combustibles gasosos com els inclosos en la Directiva 2014/94/ UE, de 22-10-2014, relativa a la implantació d’una infraestructura per als combustibles alternatius i els seus reglaments derivats, a més d’obrir la possibilitat a la regulació nous tipus d’instal·lacions que puguin sorgir per la generalització en la utilització de gasos combustibles com, per exemple, l’hidrogen.

L’actualització de les instruccions tècniques complementàries, així com la inclusió d’alguna nova, permetrà adaptar la reglamentació espanyola en aquest àmbit a l’evolució de la tècnica contribuint a una millora en la seguretat de les instal·lacions de combustibles gasosos.

Les al·legacions es poden enviar a l’adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es, indicant en l’assumpte: “PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTLIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS.” , fins el 25-03-2021.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris