Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Consulta pública Projecte de modificació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i de la ITC-BT-52 del Reglament electrotècnic per a baja tensión (REBT)

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha tret a consulta pública el Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006 (enllaç).

El 30-05-2018 es va aprovar la Directiva UE 2018/84, per la qual es va modificar la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica d’edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica.

Aquesta directiva va establir les condicions per desenvolupar les infraestructures mínimes necessàries per a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics en aparcaments d’edificis. D’aquesta manera, tant el sector de l’edificació com la mobilitat es constitueixen en àmbits estratègics per a la descarbonització general de l’economia, amb un marc normatiu que pretén impulsar la innovació, la sostenibilitat i l’eficiència energètica en aquests sectors.

Al seu torn, el desenvolupament d’infraestructures per a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics té com a objectiu contribuir a la gestió i la flexibilitat energètica, l’ús d’energies d’origen renovable i la millora de la qualitat de l’aire, i el seu rendiment energètic s’optimitzarà amb la digitalització de l’edifici i la incorporació de noves tecnologies en aquest àmbit.

D’altra banda, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) remès per Espanya a la Comissió Europea contempla l’impuls de la mobilitat elèctrica com a mesura per reduir el consum d’energia i les emissions del parc automobilístic mitjançant, entre d’altres mecanismes d’impuls i suport, l’adaptació normativa i la incorporació del dret comunitari que permeti un desplegament de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics d’acord amb el desenvolupament de l’electrificació de la flota.

Per tal de donar compliment a aquests objectius i procedir a la transposició parcial de la Directiva 2018/84 pel que fa a l’aspecte indicat, aquest nou Reial decret té com a objectius:

  • Introduir en el CTE una nova exigència bàsica d’estalvi d’energia HE 6, de dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
  • Establir l’exigència relativa a la instal·lació d’un nombre mínim d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics en tots els edificis d’ús diferent al residencial privat amb més de 20 places d’aparcament abans de l’01-01-2023..

Finalment, per tal de completar la regulació de les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, es modifica la Instrucció tècnica complementària (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), aprovada per Reial Decret 1053/2014, així com, altres instruccions tècniques complementàries del mateix.

D’altra banda, com a mesura per a l’impuls de les energies renovables, millora de la competitivitat dels sectors productius i una major implicació dels consumidors en la gestió de la seva energia, el PNIEC preveu el desenvolupament de l’autoconsum amb renovables i la generació distribuïda en els àmbits residencial i empresarial.

En aquest sentit, l’aprovació del Reial Decret 244/2019, de 2019.04.05, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica ha habilitat, entre altres aspectes, l’autoconsum col·lectiu, i al mateix temps ha reduït els tràmits administratius per a la implantació de l’autoconsum. Per això, mitjançant aquest nou Reial decret es permet l’ampliació de l’àmbit d’aplicació de l’exigència bàsica HE5 relativa a la generació mínima d’energia elèctrica tant incorporant a aquest els edificis d’ús residencial privat com disminuint el llindar de superfície construïda en edificis de tots els usos a partir del qual s’aplica l’exigència.

Finalment, amb caràcter addicional, advertits errors i errades en el Reial Decret 732/2019, de 20-12-2019, pel qual es modifica el CTE, es procedeix a efectuar les oportunes rectificacions i per tal d’aclarir la manera d’aplicació del document bàsic DB-HE de «Estalvi d’Energia» després de la seva actualització pel citat Reial Decret 732/2019, es modifica la redacció d’alguns apartats de la secció HE 1 de condicions per al control de la demanda energètica i de l’annex A de terminologia d’aquest document bàsic.

Poden enviar-se observacions a aquest projecte fins al 28-10-2020 a través del formulari disponible a aquest efecte.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris