Energia i instal·lacions

» Revisió guies tècniques del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha revisat 2 guies tècniques d’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

Les guies revisades són:

  • BT-23 Protecció contra sobretensions (http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_23_nov19R4.pdf
    El present document tracta de la protecció de les instal·lacions elèctriques interiors, inclou qualsevol instal•lació receptora encara que tota ella o alguna de les seves parts estigui situada a la intempèrie, contra les sobretensions transitòries que es transmeten per les xarxes de distribució i que s’originen com a conseqüència de les descàrregues atmosfèriques, commutacions de xarxes i defectes en les mateixes.
  • BT -29 Prescripcions particulars per a les instal·lacions elèctriques dels locals amb risc d’incendi o explosió
    L’objectiu de la guia és especificar les regles essencials per al disseny, execució, explotació, manteniment i reparació de les instal·lacions elèctriques en emplaçaments en què hi ha risc d’explosió o d’incendi a causa de la presència de substàncies inflamables perquè les instal·lacions i els seus equips no puguin ser la causa d’inflamació d’aquestes substàncies.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris