Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Guia tècnica d’energia solar tèrmica.

L’ Instituto para La Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) i l’ Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) han revisat, actualitzat i ampliat la Guia Tècnica d’Energia Solar Tèrmica.

La guia estableix requisits de seguretat, eficiència, qualitat, fiabilitat i durabilitat de les instal·lacions solars tèrmiques; i té en compte tota la normativa vigent aplicable i, en particular, la relacionada amb:

  • Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), Secció HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària.
  • Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).
  • Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
  • Procediments per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.
  • També la normativa autonòmica i municipal que sigui d’aplicació considerant les seves modificacions i actualitzacions.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris