Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» Nou Reial Decret de certificació de l’eficiència energètica d’edificis.

El passat 02-06-2021, es va publicar en el BOE, el Reial Decret 390/2021, de 01-06-2021, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Mitjançant aquest Reial decret s’actualitzen les condicions tècniques i administratives del procés per a la certificació energètica dels edificis i es dóna resposta a l’adequació de la normativa espanyola a les noves necessitats i reptes adquirits per assolir l’objectiu de descarbonització a 2050.

Es fixa el contingut mínim del Certificat d’Eficiència Energètica i les condicions per a obtenir l’etiqueta d’eficiència energètica dels edificis. El Certificat d’Eficiència Energètica recull la informació més rellevant sobre la situació energètica de cada immoble i té un paper estratègic en la millora de la qualitat de la informació energètica i la valoració del seu rendiment, elements clau per avaluar la presa de decisions que afectin el edifici.

D’altra banda, aquest Reial decret estableix les condicions tècniques i administratives per a l’aprovació de la metodologia de càlcul de la qualificació d’eficiència energètica, considerant aquells factors que més incidència tenen en el consum d’energia dels edificis, així com per a l’aprovació de l’etiqueta d’eficiència energètica com a distintiu comú en tot el territori nacional.

La finalitat de l’aprovació d’aquest Procediment bàsic és la promoció de l’eficiència energètica en els edificis, així com, que l’energia que aquests utilitzin sigui coberta majoritàriament per energia procedent de fonts renovables, amb la consegüent reducció de les emissions de CO2 al sector de l’edificació.

La norma, que adapta la certificació energètica a la normativa europea mitjançant la transposició parcial de la Directiva 2018/844, actualitza les obligacions de promotors i propietaris d’edificis pel que fa a les característiques tècniques que han de complir els immobles en matèria de certificació energètica, tant en relació amb els projectes d’edificació com amb les obres acabades.

Més eficiència, transparència i control

El Reial decret promou l’activació de mesures de millora de l’eficiència energètica dels edificis, en línia amb els objectius de el Pla Nacional d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), que estableix com a objectiu a 2030 la rehabilitació de 1.200.000 habitatges reduint la dependència energètica i les emissions dels edificis.

Al mateix temps, aquest canvi normatiu serà clau per a la promoció i posada en marxa de mesures de millora de l’eficiència energètica dels edificis, a través de les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatge, regeneració urbana i modernització de l’Administració Pública previstes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’aprovació d’aquesta norma també té l’objectiu de millorar la transparència en la informació a compradors i usuaris mitjançant el Certificat d’Eficiència Energètica d’edificis i el nou Registre Administratiu Centralitzat d’informes d’avaluació energètica, que recollirà la informació remesa per les comunitats autònomes en aquesta matèria.

De la mateixa manera, s’incorporen millores en aspectes de digitalització i accés de la informació relativa a l’energia edificatòria, dinamitzant i permetent impulsar les actuacions de rehabilitació energètica dels edificis.

Així mateix, aquest Reial decret actualitza els mecanismes de seguiment i control per part de les administracions públiques, agents de el sector i usuaris, a través de la Comissió assessora per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

Ampliació de la certificació obligatòria

L’aprovació d’aquest Reial decret amplia el parc d’edificis obligats a disposar d’una certificació d’eficiència energètica. D’aquesta manera, aquelles construccions amb una superfície útil total superior a 500 m2 i destinades a un ús administratiu, sanitari, comercial, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, logístic, hostaler o esportiu han de tenir el seu Certificat d’Eficiència Energètica.

El mateix passa amb els edificis ocupats per una administració pública amb una superfície útil total superior a 250 m2, independentment de la freqüència i afluència de públic al mateix. Es tracta d’una mesura que supera els mínims exigits a nivell comunitari, en línia amb el compromís de l’Administració Pública amb l’eficiència energètica dels edificis.

Al seu torn, aquells immobles que hagin de passar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i rehabilitacions energètiques en els propers anys també estaran obligats a disposar d’aquesta certificació d’eficiència energètica.

Actualització i millora de procediments

L’aplicació del real decret regula les visites presencials dels tècnics competents, que hauran de revisar al mínim un cop cada edifici per verificar les condicions d’eficiència energètica per emetre el certificat.

La nova norma distingeix entre certificació d’eficiència energètica de projecte i d’obra acabada, al temps que redueix de 10 anys a 5 anys el període de validesa dels certificats de pitjor qualificació energètica. A més, s’estableix també l’obligació, tant de particulars com d’empreses, de mostrar la qualificació energètica en la publicit

Font d’informació: Consell de Ministres i MITECO

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris