Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Nou Reglament d’equips a pressió i es modifiquen altres reglaments de seguretat d’instal·lacions

El 11-10-2021 s’ha publicat, en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el Reial Decret 809/2021, de 21-09-2021, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

L’objectiu d’aqueta nou reial decret és l’adaptació de la reglamentació de seguretat d’equips a pressió a la nova classificació de substàncies que s’aplica en l’àmbit europeu, així com la seva actualització tenint en compte l’evolució de la tècnica i l’experiència que s’ha anat acumulant en l’aplicació del Reglament.

Entre els principals canvis efectuats, es poden destacar:

  • Modificació de les condicions d’instal·lació i posada en servei d’instal·lacions a les que es connecten ampolles transportables, a fi de millorar la seguretat de les mateixes i el seu seguiment per part de l’administració competent.
  • Modificació dels nivells d’inspecció que han de suportar les calderes de lleixius negres, reduint així les parades d’aquestes instal·lacions per millorar la seva disponibilitat i sense que això suposi una disminució en la seguretat de les inspeccions.
  • S’han introduït canvis en la ITC-EP 03 (Refineries de petrolis i plantes petroquímiques) i en la ITC-EP 04 (Dipòsits criogènics) que permeten una millor gestió en la planificació de les inspeccions periòdiques de determinats equips.
  • A fi de reduir al mínim els efectes de possibles accidents, s’han incrementat els requeriments de seguretat dels centres de recàrrega, tant d’ampolles per a respiració autònoma (EP-5) com d’ampolles transportables (EP-6), així com dels centres d’inspecció periòdiques d’ampolles per a respiració autònoma (EP-5).
  • S’ha aprovat una nova ITC-EP 07 relativa a les instal·lacions de regasificació de gas natural liquat (GNL), el que permetrà una millor gestió de les inspeccions periòdiques d’aquest tipus d’instal·lacions, permetent augmentar la disponibilitat i productivitat de les mateixes.

Fora de l’àmbit dels equips a pressió, es modifiquen diversos reglaments de seguretat industrial. En particular, es modifica:

  • La Instrucció tècnica complementària ITC-LAT 09 «Avantprojectes i Projectes», aprovada pel Reial Decret 223/2008, de 15-02-2008, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09
  • La Instrucció tècnica complementària ITC-RAT 20 «Avantprojectes i Projectes», aprovada pel Reial Decret 337/2014, de 09-05-2014, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01-23.
  • La Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades aprovada pel Reial Decret 837/2003, de 27-06-2003.

Si vols saber més sobre el reglament et recomanem el curs Nou Reglament d’Equips a Pressió 2021 (REP).

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris