Medi ambient

» Consulta pública. Projecte de Reial Decret d’envasos i residus d’envasos

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha posat a consulta pública el Projecte de Reial Decret d’envasos i residus d’envasos.

Aquest Reial decret té per objecte:

  • Realitzar una revisió integral i coherent de tota la normativa d’envasos i residus d’envasos actualment en vigor, després de més de vint anys de vigència de la Llei 11/1997, de 24-04-1997, d’envasos i residus d’envasos, i el seu Reglament de desenvolupament i execució aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30-04-1998;
  • Transposar la Directiva UE 2018/852, de el Parlament Europeu i de Consell, de 30-05-2018, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos, i aplicar els preceptes referits als envasos de plàstic d’un sol ús previstos en la Directiva UE 2019/904, del Parlament Europeu i de Consell, de 05-06-2019, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient;
  • Impulsar la prevenció en la producció de residus d’envasos com a prioritat, així com la seva reutilització, com a via més eficaç per millorar l’eficiència en la utilització dels recursos i reduir els efectes dels residus d’envasos en el medi ambient.
  • Assolir els nous objectius de reciclatge per a 2025 i 2030, d’acord a el nou mètode de càlcul que estableix la Decisió d’Execució UE 2019/665 de la Comissió, de 17-04-2019, que modifica la Decisió 2005/270 / CE, per la qual s’estableixen els formats relatius a sistema de bases de dades de conformitat amb la Directiva 94/62 / CE de Parlament Europeu i de Consell, relativa als envasos i residus d’envasos.
  • Desenvolupar el règim de responsabilitat ampliada del productor per a tots els envasos i residus d’envasos d’acord a les noves orientacions comunitàries, de manera que els productors afectats assumeixin el cost real i total de la de gestió dels residus d’envasos, tenint en compte que el finançament que aportin els productors s’ha de fer amb criteris d’economia circular.
  • Establir els mecanismes que permetin incrementar la transparència en relació a la informació d’envasos i residus d’envasos, i l’adequat seguiment i control de les obligacions dels productors de productes, així com de les organitzacions que compleixen les obligacions en nom dels anteriors , tant pel que fa a la posada en el mercat de productes com a la gestió dels seus residus.

El nou reial decret derogarà tota la legislació vigent fins a la data en matèria d’envasos i residus d’envasos.

Les al·legacions es poden remetre fins el 28-10-2021, a l’adreça de correu: bzn-sug_residuos@miteco.es complimentant el formulari de propostes i suggeriments.

Documentació a consultar:
Projecte de reial decret sobre envasos i residus d’envasos
Memòria d’Anàlisi de l’Impacte Normatiu del Projecte de reial decret sobre envasos i residus d’envasos
Estudi de viabilitat de la implantació d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) a Espanya
Resum executiu de l’Estudi de viabilitat de la implantació d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) a Espanya
Formulari per a comentaris i propostes sobre el projecte de reial decret sobre les garanties financeres en matèria de residus

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris