Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Consulta pública europea. Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació

En data 14-10-2021 se sotmet a audiència pública europea el Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006.

Aquesta modificació té com a objecte adaptar la Directiva UE 2018/844 que modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica.

Entre els continguts a modificar destaquem:

  • Introducció en el Codi Tècnic de l’Edificació d’una nova exigència bàsica d’estalvi d’energia relativa a les dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics que es desenvolupa a la nova secció HE juny «Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics »de el Document Bàsic d’Estalvi d’Energia.
  • Modificació del document bàsic DB-SUA «Seguretat d’ús i accessibilitat» per regular les condicions d’accessibilitat de les estacions de recàrrega a les places d’aparcament accessibles.
  • Ampliació de l’àmbit d’aplicació de l’exigència bàsica HE 5 relativa a la generació mínima d’energia elèctrica tant incorporant a la mateixa als edificis d’ús residencial privat com disminuint el llindar de superfície construïda en edificis de tots els usos a partir de el qual s’aplica l’exigència.
  • Fora de l’àmbit del CTE, es modifica la Instrucció tècnica complementària ITC BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovada pel Reial Decret 1053/2014 i d’altres instruccions tècniques complementàries del mateix.

Les aportacions poden ser trameses fins al 17-01-2022 omplint el formulari (penstanya aportacions).

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris