Riscos laborals

» Límits d’exposició professional per a agents químics a Espanya.

L’ Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha publicat els Límits d’exposició professional per a agents químics a Espanya 2021.

Els límits d’exposició professional són valors de referència per a l’avaluació i control dels riscos inherents a l’exposició, principalment per inhalació, als agents químics presents en els llocs de treball i per protegir la salut dels treballadors.

Es consideraran com a límits d’exposició professional dels Valors Límit Ambientals (VLA) i, com a complement indicador de l’exposició, els Valors Límit Biològics (VLB).

Entre les novetats incloses en aquesta edició, destaquem:

  • La incorporació de les modificacions de VLA establertes en el Reial Decret 1154/2020 que modifica RD 665/1997.
  • S’inclouen els VLA dels següents agents químics: Acetats de butil, alcohol isoamílic, Anilina, Clorur de metil, Compostos de crom, cumeno, Emissions de motors dièsel, Fustes toves (pols), Fustes dures (pols), 4,4 ‘- metilenbis (2-cloroaniline).
  • S’inclou una actualització del VLB per l’anilina i s’inclou un VLB per al cumeno.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris