Energia i instal·lacionsMedi ambient

» Espanya. Publicada la nova Llei de canvi climàtic i transició energètica.

El passat divendres 23 de maig de 2021 es va publicar al BOE la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.

En aquesta nova llei, s’estableixen diversos objectius mínims nacionals per l’any 2030:

  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en, al menys, un 23% respecte de l’any 1990.
  • Assolir una implantació d’energies d’origen renovable en el consum d’energia final de, com a mínim un 42%.
  • Aconseguir una sistema elèctric amb, almenys, un 74% de generació a partir d’energies d’origen renovable, i millorar l’eficiència energètica disminuint el consum d’energia primària a, al menys, un 39,5% respecte a la línia de base d’acord amb normativa comunitària.

D’igual manera, per a abans del 2050 i en tot cas, en el menor termini possible, s’estableix l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica i que el sistema elèctric haurà d’estar basat, exclusivament, en fonts de generació d’origen renovable.

De totes maneres, el Consell de Ministres pot revisar a l’alça els objectius establerts per adaptar-los a l’evolució dels avenços tecnològics i del coneixement científic per tal de complir amb l’Acord de París i la normativa de la Unió Europea.

El text recull com instruments de planificació per abordar la transició energètica dels Plans Nacionals Integrats d’Energia i Clima (PNIEC) i l’Estratègia de descarbonització el 2050. El govern haurà d’aprovar aquesta estratègia, mitjançant un reial decret, per establir el camí per la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’increment de les absorcions pels embornals del conjunt de l’economia espanyola fins el 2050, necessària per complir amb els objectius assenyalats i de conformitat amb els objectius exigits per la normativa de la Unió Europea.

Transició energètica i mobilitat sense emissions

En aquesta nova llei, s’estableix que, a partir de la seva entrada en vigor no s’atorgaran en el territori nacional, noves autoritzacions d’exploració, permisos d’investigació de materials amb propietats radioactives i d’hidrocarburs o concessions d’explotació per els mateixos. Tampoc s’admetran activitats d’explotacions d’hidrocarburs on hi estigui prevista la utilització de la fracturació hidràulica d’alt volum, coneguda com “fracking”.

Pel que fa al desenvolupament de l’estratègia de descarbonització 2050, es preveu que s’adoptin les mesures necessàries, d’acord amb la normativa de la Unió Europea, perquè els turismes i vehicles comercials lleugers nous, exclosos els matriculats com vehicles històrics, no destinats a usos comercials, redueixin progressivament les seves emissions, de manera que no més tard de l’any 2040 siguin vehicles sense emissions directes de CO2.

Per tal de garantir l’existència d’infraestructura de recàrrega elèctrica suficient, s’introdueixen obligacions d’instal·lació d’infraestructures de recàrrega elèctrica a les estacions de servei on les vendes anuals de gasolina i gasoil superin els 5 milions de litres, un cop arribat al 10% de la xarxa. Aquesta infraestructura de recàrrega haurà de tenir una potència igual o superior a 150 kW o 50 kW depenent del volum de vendes. L’obligació s’imposa a les persones titulars de les estacions de servei. En el cas de concessions en xarxes estatals de carreteres, les obligacions assenyalades han de ser satisfetes pels concessionaris de les mateixes.

A més, s’estableix que en els municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars han d’adoptar, abans de 2023, plans de Mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació per permetre la reducció de les emissions derivades de la Mobilitat.

Rehabilitació d’edificis i desenvolupament rural

En aquesta nova Llei també s’estableix que es fomentarà la renovació i rehabilitació dels edificis existents, tant públics com privats, per assolir l’alta eficiència energètica i descarbonització per l’any 2050. Per aquest motiu, en un termini inferior a sis mesos des de la entrada en vigor, s’ha elaborar un Pla de Rehabilitació d’Habitatges i Renovació urbana.

Pel que fa al desenvolupament rural, s’estableix que el desplegament de les energies renovables s’ha de realitzar de manera compatible amb la conservació del patrimoni natural i l’adequada ordenació territorial.

Altres Mesures

D’altra banda, les administracions públiques han de fomentar la millora del coneixement sobre els efectes del canvi climàtic a la salut pública i sobre les iniciatives encaminades a la seva prevenció. De la mateixa manera, el Govern hauria de revisar el tractament del canvi climàtic i la sostenibilitat en el currículum bàsic dels ensenyaments que formen part de el sistema educatiu de manera transversal.

Mitjançant aquesta llei també es crea el Comitè d’Experts de Canvi Climàtic i Transició Energètica com a òrgan responsable d’avaluar i fer recomanacions sobre les polítiques i mesures d’energia i canvi climàtic, incloses les normatives. Per això, haurà d’elaborar anualment un informe que serà remès al Congrés dels Diputats i sotmès a debat en el mateix, amb la participació de Govern.

El Govern ha d’establir, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei, la tipologia d’empreses amb activitat al territori nacional que hauran de calcular i publicar la seva petjada de carboni, així com els termes inicials a partir dels quals aquesta obligació serà exigible, la seva periodicitat i qualssevol altres elements necessaris per a la configuració de l’obligació.

Sobre l'Autor

Sóc Llicenciat en Ciències Ambientals i especialista en legislació ambiental. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris