Automoció i vehiclesEnergia i instal·lacions

» Nou Reial Decret de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics.

El passat 19-03-2022, es va publicar al BOE el Reial Decret 184/2022, de 08-03-2022, pel que es regula l’activitat de prestació de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics.

Aquest real decret s’estableix, d’acord amb el disposat a l’article 48 de la Llei 24/2013, de 26-12-2013, del Sector Elèctric, els requisits per a la prestació de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics.

Es regula l’activitat de prestació de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics, definint els drets i les obligacions dels agents que participen en l’activitat, per facilitar el seu desenvolupament i protegir més als usuaris. Entre les obligacions s’inclou la remissió d’informació sobre les característiques de les instal·lacions per elaborar un mapa oficial de punts de recàrrega que es farà públic els propers mesos.

El decret contribueix a completar el marc normatiu d’aplicació a l’activitat de recàrrega de vehicles elèctrics, en el que treballa intensament el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) per dinamitzar la mobilitat sostenible i assolir l’objectiu fixat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) de disposar de 100.000 punts de recàrrega pública el 2023.

Operadors i prestadors de serveis

El decret defineix les dues figures jurídiques que poden participar en l’activitat de recàrrega: l’Operador del Punt de Recàrrega, titular dels drets d’explotació de les estacions de recàrrega i responsable de la seva operació física, i l’Empresa Proveïdora de Serveis per a la Mobilitat Elèctrica, un intermediari entre els operadors i els usuaris de vehicles elèctrics, que pot prestar serveis de valor afegit als dos usuaris.

La normativa afecta únicament als punts de recàrrega d’accés públic -no als punts de particulars o d’empreses per a les seves flotacions- i estableix els drets i les obligacions dels operadors i dels proveïdors de serveis per facilitar les recàrregues i reforçar la protecció. dels usuaris.

Per exemple, tots dos actors han d’informar sobre l’origen de l’energia elèctrica subministrada; han de tenir un servei d’atenció al client per a reconèixer queixes, reclamacions o incidències del servei, i han de preservar el caràcter confidencial de la informació de la que tinguin coneixement en el rendiment de la seva activitat. Els operadors, en tant que responsables de l’operació física dels punts de recàrrega, garanteixen el compliment de la normativa de qualitat, seguretat industrial i metrologia que resultat de l’aplicació.

Així mateix, el real decret reforça l’obligatorietat de la recàrrega puntual en estacions d’accés públic, sense que puguin establir-se barreres de naturalesa tècnica o contractual, garantint l’accés de tots els usuaris de vehicles elèctrics a la recàrrega i reduint la denominada “ansietat d’autonomia”. ”.

Mapa oficial de punts de recàrrega

A més, els operadors i els proveïdors hauran de remetre al MITECO, a les comunitats autònomes de Ceuta i Melilla, la informació necessària per publicar un mapa oficial de punts de recàrrega que indiqui la seva localització, característiques i preu de la recàrrega, entre altres dades i altres dades. que estarà disponible a través del Geoportal de Benzineres de MITECO. Una ordre ministerial en tramitació regula el tipus d’informació a remetre.

El MITECO està desenvolupant ràpidament un marc regulador incentivador del desplegament de punts de recàrrega, que es complementa amb les ajudes econòmiques amb càrrec al PRTR, com els 800 milions d’euros del programa MOVES III. Recentment ha aprovat dotacions mínimes de recàrrega en els habitatges, l’opció de rebaixar la fiscalitat local per part dels ajuntaments, o la simplificació dels tràmits i requeriments administratius per instal·lar noves estacions de recàrrega, entre altres mesures d’impuls.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris