Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Nova ITC BT-53 del REBT i es modifica el Reglament i altres ITCs, així com la ITC RAT-09.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sotmet a consulta pública Projecte de Reial Decret XX/2022, de XX de XXXXX, pel qual s’aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària ITC BT-53 Instal·lacions de sistemes en corrent continu, del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002 i pel qual es modifiquen el Reglament i altres Instruccions Tècniques Complementàries del mateix, així com la Instrucció Tècnica Complementària ITC RAT-09 «Proteccions» del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, aprovat pel Reial decret 337/2014.

El Reial Decret 244/2019 que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, va introduir una sèrie de mesures d’impuls de l’autoconsum, modificant l’article 9 de la Llei 24/2013 del sector elèctric en la definició d’autoconsum i les seves modalitats (amb excedents o sense) i el règim econòmic i administratiu que els és aplicable. Com a conseqüència d’aquesta actualització, cal adaptar el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per garantir la seguretat d’aquestes instal·lacions.

En concret, cal desenvolupar una Instrucció Tècnica Complementària (ITC) específica per a les instal·lacions de sistemes de corrent continu que formin part de la instal·lació interior d’un consumidor o d’un generador d’electricitat connectat a la xarxa de distribució o a la instal·lació interior del consumidor.

Així mateix, s’introdueixen modificacions al Reglament electrotècnic per a baixa tensió i a les següents instruccions tècniques complementàries: ITC BT-01, ITC BT-03, ITC BT-04, ITC BT-05, ITC BT-06, ITC BT-07, ITC BT-11, ITC BT-12, ITC BT-13, ITC BT-14, ITC BT-15, ITC BT-16, ITC BT-17, ITC BT-23 i ITC BT-40. Les modificacions introduïdes es ressalten al text en color groc.

Finalment, es modifica la ITC RAT-09 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, aprovat pel Reial decret 337/2014, del 9 de maig.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 22-09-2023 i es poden remetre a l’adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es indicant a l’assumpte: ” Audiencia REBT 2023″. Les al·legacions s’han de presentar fent servir el model de presentació d’al·legacions.

Informació a consultar:
Projecte de Reial decret
Memòria
Model per presentar al·legacions

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris