Energia i instal·lacionsMedi ambientSeguretat industrial i enginyeria

» Nou Reial Decret sobre criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.

El passat 11-01-2023 es va publicar al BOE el Reial Decret 3/2023, de 10-01-2023, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament (es modifica amb la correcció d’errates publicada el 14-02-2023). El qual deroga la normativa anterior i modifica legislació sobre legionel·losi, piscines i aigües superficials.

Transposa al dret espanyol la Directiva UE 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell, de 16-12-2020, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.

Un extens Reial Decret que:
– Crea el marc jurídic per protegir la salut humana dels efectes adversos de qualsevol contaminació de l’aigua de consum en garantir que sigui salubre i neta.

– Estableix els requisits de qualitat de l’aigua utilitzada a la indústria alimentària per a la fabricació d’aliments, o que entra en contacte amb aquests o amb materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments. Així mateix, contempla possibles exempcions per als operadors d’empreses alimentàries que disposin de la seva pròpia font d’aigua i la facin servir per a fins específics de la seva activitat, sempre que es garanteixi la seguretat dels processos i dels aliments que fabriquen, d’acord amb els principis de l’anàlisi de perills i punts de control crític establerts a la legislació de seguretat alimentària.

– Tracta la preocupació sobre els possibles efectes de contaminants emergents en la salut humana es proposa un mecanisme anomenat «Llista d’observació» que inclourà, entre d’altres, algunes substàncies identificades com a disruptors endocrins com el Bisfenol A, nonilfenol i β-estradiol. Aquesta Llista d’observació s’anirà implementant a nivell europeu mitjançant procediment de comitè.

– Mostra un enfocament basat en el risc, que en aquest Reial decret suposa una novetat important en integrar tres components: l’avaluació i la gestió del risc de les zones de captació d’aigües destinades a la producció d’aigua de consum humà; l’avaluació i la gestió del risc a la zona d’abastament, des de la captació fins al lliurament a l’usuari, el que s’anomena escomesa; i, finalment, l’avaluació i la gestió del risc de les instal·lacions interiors en edificis prioritaris.
En aquest darrer punt sobre el risc d’instal·lacions interiors en edificis prioritaris, s’hauran de centrar en edificis com hospitals i centres sanitaris especialment les unitats de cures intensives; residències geriàtriques; escoles bressol i centres educatius, edificis amb allotjament; centres esportius i de lleure; institucions entre d’altres.

A destacar del seu contingut:
– Característiques de l’aigua de consum i control (Cap.II)
– Subministrament d’aigua de consum (conduccions, cisternes i dipòsits, potabilització xarxa de distribució, instal·lacions interiors, materials que entrin en contacte amb l’aigua de consum, fuites estructurals (Cap.III)
– Avaluació i gestió del risc (Cap.IV)
– Qualitat de l’aigua a l’empresa alimentària (Cap.V)
– Actualització de la caracterització de les masses d’aigua subterrànies per la presència de radó (Disp. addicional 1a)
– Dates d’aplicació per al control de nous paràmetres en aigües (Disp. addicional 7a)
– Dates d’aplicació de mètodes d’anàlisi en aigües (disp. addicional 8a)
– Aplicació dels materials comercialitzats que entrin en contacte amb l’aigua de consum (Art.44, Disp. addicional 11a i Disp.transitòria única)
– Instal·lacions que continguin plom en contacte amb l’aigua (Disp. addicional 12a)
– Calendari per a l’avaluació de fuites estructurals (Disp. addicional 13a)
– Tractament mínim de filtració i desinfecció per a la presa de captacions existents (Disp. addicional 14a)

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 3/2023, el 12-01-2023, es deroga:
– Reial decret 140/2003, de 07-02-2003, pel qual sestableixen els criteris sanitaris de la qualitat de laigua de consum.

I es modifica:
– Reial Decret 742/2013, de 27-09-2013, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines (Formació de personal de manteniment de les piscines).
– Reial Decret 817/2015, d’11-09-2015, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental (Requisits per al control addicional de les masses d’aigua del registre de zones protegides i annex I).
– Reial Decret 487/2022, de 21-06-2022, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi (Mostreig i punts de mostreig del Pla de Prevenció i Control de Legionella (PPCL)).

Sobre l'Autor

Sóc biòloga, cap d'Infocentre i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris