Energia i instal·lacions

» Nou Reial decret sobre el sistema de Certificats d’Estalvi Energètic.

El passat 25-01-2023, es va publicar al BOE, el Reial Decret 36/2023, de 24-01-2023, pel qual s’estableix un sistema de Certificats d’Estalvi Energètic (CAE), una nova eina per assolir els objectius d’estalvi d’energia compromesos amb la UE de manera flexible i més eficaç.

La Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica, insta els estats membres a la creació d’un mecanisme que permeti assignar a les empreses comercialitzadores de gas i electricitat, als operadors de productes petrolífers a l’engròs i als operadors de gasos liquats de petroli al detall, una quota anual d’estalvi energètic a nivell nacional, segons les vendes, que en el cas espanyol només s’ha pogut fer fins ara en aportacions financeres equivalents al Fons Nacional d’Eficiència Energètica (FNEE).

Per tal de reforçar el volum d’estalvis exigits per la Directiva i les actuacions d’eficiència energètica, aquest Reial decret estableix el sistema de CAE, que permetrà a les empreses subjectes a quota anual d’estalvi energètic substituir voluntàriament un percentatge dels pagaments al FNEE per un estalvi energètic certificat, provinent de les inversions en eficiència energètica. Els CAE són una fórmula d’èxit en altres països, com França, que ha aconseguit multiplicar la capacitat d’estalvi anual.

Les empreses podran identificar mesures d’estalvi segons un Catàleg d’actuacions relatives a climatització, millora de l’envolupant, il·luminació, mobilitat, processos industrials, etcètera, l’execució de les quals permetrà obtenir els CAE (un CAE equival a 1 kWh estalviat). Una ordre ministerial aprovarà aquest Catàleg properament.

Àmbit d’aplicació

El Sistema de CAE s’aplica a aquells que tinguin la condició de subjectes obligats del sistema nacional d’obligacions d’eficiència energètica (SNOEE), d’acord amb allò establert a l’article 69.1 de la Llei 18/2014, de 15-10-2014, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, competitivitat i eficiència

Aquest sistema és de caràcter voluntari i pot ser alternatiu, totalment o parcialment, al FNEE. Així, les obligacions d’estalvi dels subjectes obligats es poden complir mitjançant la presentació de CAE, sempre que es respecti el percentatge mínim d’aportació al Fons que es determina periòdicament mitjançant ordre del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO).

Gestió del sistema

Un cop executada l’actuació d’estalvi, l’empresa presentarà els resultats davant d’un verificador independent, acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), perquè els validi. Després es registraran en una plataforma electrònica operada pel MITECO i la comunitat autònoma on s’hagi actuat expedirà els corresponents CAE, amb efecte a tot el territori nacional.

Els CAE registrats a la plataforma electrònica es poden liquidar, contribuint a complir les obligacions d’estalvi de les empreses, o es poden comercialitzar, permetent que altres empreses obligades els adquireixin i procedeixin a la seva liquidació per complir les seves obligacions. Els subjectes obligats poden operar directament o contractar els serveis d’empreses acreditades, anomenades subjectes delegats. La plataforma electrònica permetrà inventariar tots aquests agents i traçar les operacions realitzades amb els CAE durant els tres anys de vigència.

Sistema de CAE

Una ordre ministerial en tramitació detallarà les figures del Subjecte Delegat, del Verificador de l’Estalvi d’Energia i del Registre Nacional de CAE, allotjat a la plataforma informàtica.

Rebaixa la factura dels consumidors

El sistema afavoreix la inversió en tecnologies eficients, redueix la factura energètica dels consumidors i permet obtenir una contraprestació per aquest estalvi, des del moment en què les comercialitzadores d’energia compren aquest estalvi als propietaris de la instal·lació, immoble o procés en què s’executa l’actuació que justifica l’emissió del CAE. Això és especialment rellevant en l’àmbit industrial.

El sistema també allibera de càrregues burocràtiques als ciutadans, des del moment en què les assumeixen les empreses especialitzades. Igualment, disminueix el cost de les actuacions d’estalvi per a l’Administració i propicia que el país assoleixi els objectius d’estalvi d’energia compromesos amb la UE.

La normativa europea exigeix obtenir un estalvi nacional d’energia del 0,8% anual sobre la mitjana de vendes d’energia final dels anys 2016, 2017 i 2018 fins al 2030, de manera que Espanya ha d’assolir un estalvi acumulat de 37.206 ktep al final de la dècada, en comparació amb l’objectiu de 15.900 ktep d’estalvi acumulat que es va haver d’assolir durant el període 2014-2020.

Aquest increment de l’ambició d’estalvi energètic es tradueix en exigències més grans per als subjectes obligats, que ara disposaran de dos mecanismes per complir la seva obligació d’estalvi: d’una banda, les seves aportacions econòmiques a l’FNEE, que el 2023 seran 235 milions d’euros com mínim -un 15% més que el 2022-, i de l’altra els CAE.

Pla +SE

L’aprovació del sistema de CAE és una de les mesures previstes al Pla +SE, relacionada amb l’acceleració en l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: tal com es va informar les comunitats autònomes a la darrera Conferència Sectorial d’Energia , s’incrementa fins al 5% el pressupost que les administracions regionals poden destinar a la gestió dels programes de foment de l’autoconsum i la mobilitat elèctrica (MOVES III).

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris