Energia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Audiència i informació pública. Avantprojecte de Llei d’Indústria.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme posa en marxa el procés d’audiència i d’informació pública sobre una nova Llei d’Indústria, per tal de demanar l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura.

Aquesta nova legislació reforça el paper de la indústria en l’estructura econòmica i social d’Espanya i la seva contribució a la doble transició verda i digital, enforteix la sobirania estratègica industrial i adopta els instruments de política industrial per millorar la competitivitat de la indústria espanyola a la esfera internacional. Es tracta d’una reforma contemplada al Pla de Recuperació i modernitza el marc jurídic industrial en substituir l’actual Llei 21/1992, de 16-07-1992, d’Indústria.

El nou avantprojecte involucra el conjunt d’administracions públiques, els agents econòmics i socials i les forces polítiques davant la necessitat urgent de potenciar la indústria del nostre país amb un doble objectiu: en primer lloc, la necessària reactivació econòmica i social després de la pandèmia i la guerra, en segon lloc, la modernització del nostre model productiu per abordar amb èxit la doble transició digital i ecològica i aconseguir una cohesió social i territorial més gran”.

La nova norma aborda aspectes com ara la promoció industrial i la millora de la seva competitivitat, la reindustrialització, la digitalització industrial, l’adaptació de la indústria a la neutralitat climàtica, l’autonomia estratègica industrial, l’impuls dels ecosistemes industrials i els projectes d’interès general , la seguretat i qualitat industrial i la governança.

Els seus principals objectius són els següents:

• La garantia de llibertat d’establiment d’empreses industrials.
• La protecció de la lliure circulació de productes industrials, la garantia de la unitat de mercat i la coordinació administrativa.
• La promoció d’un entorn favorable a la generació d’ecosistemes industrials i l’impuls de projectes tractors i d’interès general.
• La promoció industrial i la millora de la competitivitat.
• La internacionalització de l’empresa industrial, així com l’atracció d’inversions estratègiques i tractores de l’economia.
• La promoció i el control de la seguretat i la qualitat industrial i l’establiment del règim general de responsabilitat industrial.
• La planificació estratègica de l’activitat industrial i la salvaguarda de la base industrial que subministra recursos de primera necessitat i de caràcter estratègic.
• L’enfortiment institucional dels agents i els sistemes de governança de l’ecosistema industrial i la col·laboració entre ells.

Es consideren dins del seu àmbit d’aplicació les indústries manufactureres i activitats industrials dirigides a l’obtenció, la reparació, el manteniment, la transformació o la reutilització de productes industrials, l’envasament i l’embalatge, l’aprofitament de subproductes i el tractament de residus. També els serveis d’enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i assistència tècnica, així com activitats de digitalització, utilització i maneig de la informació, la seva interoperabilitat i protecció que estiguin relacionats amb l’activitat industrial.

Prioritats de l’avantprojecte

La nova norma estableix que l’Administració general de l’Estat promourà i desenvoluparà línies d’ajudes que afavoreixin la modernització, el desenvolupament i la competitivitat industrial. Els beneficiaris de les ajudes atorgades hauran de mantenir l’activitat productiva almenys durant 5 anys en cas de grans empreses i tres en cas de pimes.

Entre les prioritats destaquen:

1. Estructures de governança de l’ecosistema industrial espanyol

Es reforça l’estructura de governança amb la creació del Consell Estatal de Política Industrial com a òrgan consultiu, assessor i de col·laboració en les matèries que afecten la indústria per afavorir-ne el creixement, la resiliència i la competitivitat. A més, s’elaborarà l’Estratègia Espanyola per a l’Impuls Industrial 2030, que serà el document que contindrà les línies generals i les directrius bàsiques de la política industrial espanyola i el Pla estatal d’impuls industrial.

2. Desenvolupament dels ecosistemes industrials i impuls de projectes tractors i d’interès general

La nova norma posa la mirada als ecosistemes industrials com a pols de desenvolupament industrial, especialment aquells que tenen la consideració d’estratègics, promovent les mesures de suport als mateixos.

La norma regula per primera vegada els projectes industrials d’interès general com aquells que compleixin almenys dues de les tres condicions següents: volum significatiu d’inversió i ocupació indefinida, projectes dins d’ecosistemes industrials definits o que pertanyin a sectors considerats estratègics pel Consell de Seguretat Nacional, o alineats amb els objectius industrials de la UE i integrats als mecanismes de finançament europeu.

3. Mesures per a la protecció i impuls de la competitivitat industrial

Es reconeix una protecció especial a la indústria intensiva en energia i mesures d’acompanyament per facilitar-ne la descarbonització.

Així mateix, es presta una atenció especial als programes d’internacionalització que tinguin com a finalitat la introducció o la consolidació de les empreses industrials espanyoles en un àmbit internacional.

Es podran establir bancs de proves reguladors i de suport en què es desenvolupin projectes pilot per tal de facilitar la investigació i innovació.

Les administracions públiques promouran i implantaran, dins del seu àmbit competencial, mesures que contribueixin a la dotació dels serveis i les infraestructures necessaris per al foment d’àrees industrials. La promoció de sòl industrial es realitzarà preferentment mitjançant consens amb els actors implicats en el desenvolupament i la gestió.

La norma introdueix la figura del refinançament de préstecs per facilitar la devolució dels préstecs concedits a les empreses en programes nacionals d’ajuts públics.

4. Ordenació dels processos de reindustrialització

Hi ha un capítol especial en l’ordenació dels processos de reindustrialització on s’estableix l’obligació de l’empresa, en determinades circumstàncies, d’anticipar un tancament o la reducció d’activitat que involucri una important reducció d’ocupació. S’han d’explorar fórmules per a la prevenció, la correcció o la mitigació dels efectes associats. Per això, es dota els diferents actors implicats d’un termini per cercar una solució a través d’una Mesa de Reindustrialització on intervindrà Administració General de l’Estat.

5. Indústria estratègica i agents de finançament

Es defineix les indústries estratègiques, lligant el catàleg de recursos i capacitats recollides a la Reserva Estratègica de Capacitats Nacionals de Producció Industrial (RECAPI) amb la declaració de projectes d’interès general.

Entre els agents de finançament, destaquen el Fons Espanyol de Reserva per a Garanties d’Entitats Electrointensives (FERGEI) i el Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP).

Com a agents d’execució, la norma recull l’Escola d’Organització Industrial (EOI), l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA), la Companyia Espanyola de Refiançament (CERSA).

6. Seguretat industrial

La seguretat industrial té per objecte la prevenció i la limitació de riscos, així com la protecció contra accidents i sinistres capaços de produir danys o perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient, derivats de l’activitat industrial o del funcionament de les instal·lacions o equips i de la producció, ús, emmagatzematge o rebuig dels productes industrials.

Les instal·lacions, els equips i els productes industrials, així com la seva utilització i funcionament s’han d’ajustar als requisits reglamentaris de seguretat.

En cas de risc greu i imminent, l’administració competent podrà acordar la paralització temporal, total o parcial, de l’activitat o instal·lació causant del risc, requerint els responsables perquè corregeixin les deficiències o n’ajustin el funcionament a les normes reguladores.

Els reglaments de seguretat establiran les instal·lacions afectades, les condicions tècniques, els requisits de seguretat, les mesures que han d’adoptar els titulars, el règim de manteniment i les inspeccions de les instal·lacions o els equips, l’exigència d’assegurances i, excepcionalment, la necessitat d’autorització administrativa.

Es regula un Registre Integrat Industrial, adscrit al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, per integrar la informació sobre l’activitat industrial, i elaborar estadístiques a nivell nacional.

7. Sancions i infraccions

La norma detalla el règim d’infraccions i de sancions. Les infraccions es qualifiquen com a molt greus, greus i lleus. El termini de prescripció de les infraccions previstes en aquesta norma serà de 5 anys per a les molt greus, 3 per a les greus i 1 per a les lleus, a comptar des de la consumació total.

Les infraccions seran sancionades de la manera següent: a) Les infraccions lleus amb multes de fins a 60.000 €. b) Les infraccions greus amb multes de fins a 6.000.000 d’euros. c) Les infraccions molt greus amb multes de fins a 100M€.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 05-01-2023 i es poden remetre a l’adreça de correu: leydeindustria@mincotur.es indicant a l’assumpte: “Audiencia Ley de Industria”. Estas aportaciones deberán realizarse rellenando el documento adjunto “Cuadro_aportacion_alegaciones_APL_Industria” (i enviant-lo en format editable) incloent els camps següents: número d’article o articles que pretenen modificar-se; text original actual dels articles esmentats; suggeriments de redacció (nova redacció proposada d’aquests articles); justificació d’aquest canvi de redacció.

Podeu accedir a la consulta a través del següent enllaç

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris