Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Seguretat contra incendis en establiments industrials – Nou Reglament.

Properament es publicarà el nou Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI), que substituirà l’actual Reial Decret 2267/2004.

Serà de plena aplicació als establiments industrials nous; i d’aplicació parcial als establiments industrials existents.

En quina mesura s’haurà d’aplicar als establiments industrials existents?
(segons indica la Disposició addicional primera)

A qualsevol d’ells seran aplicables les disposicions referents a:
• Funcionament i manteniment (article 12 apartats 1, 2 i 3)
• Inspeccions periòdiques (capítol IV)
• Actuació en cas d’incendi (capítol V)
• Règim sancionador (capítol VI)
Canvi de titularitat:
• Per si sol no suposa l’adaptació al nou RSCIEI
Reformes, ampliacions o canvis que requereixen aplicar el nou RSCIEI * (casos contemplats a l’article 2.2):
• Augment de la superfície o del nivell de risc intrínsec dels seus sectors o àrees d’incendi (conforme als vuit nivells establerts a la taula 1.3.1 de l’annex I)
• Canvis substancials de l’activitat principal
* Aplicarà el nou RSCIEI només a la part afectada, que amb caràcter general es considera que serà el sector o l’àrea d’incendi afectat.

Estructura del nou RSCIEI

CAPÍTOL I Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Definicions
Article 4. Compatibilitat reglamentària
CAPÍTULO II Requisits que han de satisfer els establiments industrials
Article 5. Compliment de les prescripcions
Article 6. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi
Article 7. Caracterització
Article 8. Requisits constructius i determinació de les instal·lacions de protecció contra incendis necessaris
Article 9. Requisits dels productes de construcció i de les instal·lacions de protecció contra incendis
CAPÍTULO III Construcció, posada en servei, funcionament i manteniment
Article 10. Projectes de construcció i implantació
Article 11. Posada en servei
Article 12. Funcionament, manteniment i modificacions
CAPÍTULO IV Inspeccions
Article 13. Inspeccions periòdiques
Article 14. Programes especials d’inspecció
Article 15. Mesures correctores
CAPÍTULO V Actuació en cas d’incendi
Article 16. Comunicació d’incendis
Article 17. Investigació d’incendis
CAPÍTULO VI Règim sancionador
ANNEX I Caracterització dels establiments industrials
ANNEX II Requisits constructius dels establiments industrials
ANNEX III Requisits de dotació d’instal·lacions de protecció activa contra incendis dels establiments industrials
ANNEX IV Zones amb condicions particulars
ANNEX V Relació de normes UNE i altres reconegudes internacionalment

Altres afectacions

El nou Reial Decret a més introdueix modificacions a les següents disposicions:
• Reial Decret 513/2017 pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI),
• Document Bàsic DB-SI «Seguridad en caso de Incendio» del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006,
• Ordre de 27 de juliol de 1999 per la que es determinen les condicions que han de reunir els extintors d’incendis instal·lats en vehicles de transport de persones o mercaderies,
• Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament de seguretat d’instal·lacions frigorífiques, aprovades pel Reial Decret 552/2019,
• Reial Decret 2200/1995, pel que s’aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.

Text del RSCIEI i entrada en vigor

Text del nou RSCIEI (versió de 30-05-2023, en l’última fase de tramitació)

El text definitiu es publicarà al «Boletín Oficial del Estado» (BOE).

Publicació prevista a partir de mitjans de setembre de 2023.

Entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al BOE.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris