Edificació i construcció

» Anàlisi de la Guia d’Aplicació del Codi Estructural a l’edificació.

Es publica l’Anàlisi de la Guia d’Aplicació del Codi Estructural a l’edificació realitzat sota la supervisió de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduard El o Torroja (IETcc ) pertanyent al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Direcció General d’Agenda Urbana i Arquitectura del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El Codi Estructural es va aprovar al Reial Decret 470/2021 i estableix els requisits per a el projecte i l’execució d’estructures de formigó, d’acer i estructures mixtes de formigó i acer, tant en obres d’edificació com d’enginyeria civil.

Aquesta disposició legal substitueix la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) aprovada pel Reial decret 1247/2008 i la Instrucció d’Acer Estructural (EAE), aprovada pel Reial Decret 751/2011.

L’objectiu principal d’aquesta guia és la comparativa entre el Codi Estructural (CE) i la Instrucció de Formigó Estructural (EHE08).

La informació es presenta en mode de taula, de manera que la columna de l’esquerra fa referència a l’article rellevant del CE i la de la dreta al seu equivalent, si n’hi ha, de l’EHE-08. En els casos en què l’aspecte assenyalat apareix a l’EHE-08 però no al CE, la columna esquerra apareix buida.

La informació de les cel·les descriu l’article i els comentaris dels autors es fan en text fora de les cel·les en cursiva.
Aquest document recull tres tipus de modificacions:

  • Canvis de text, fórmules o criteris del CE respecte a l’EHE-08.
  • Aclariments respecte a assumptes que s’han modificat al CE respecte a l’EHE-08, o ho han fet de manera poc significativa, i sobre els que s’ha format al sector la impressió que han experimentat canvis.
  • Qüestions que eren a l’EHE-08 i no són al CE.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris