Edificació i construccióServeis, comerç i consum

» Codi d’accessibilitat de Catalunya

En data 30-11-2023 es publica al DOGC el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.

El Codi d’Accessibilitat s’articula a partir de dues grans línies d’actuació:
1. Amplia, millora i detalla les condicions que han de complir les noves actuacions, no només pel que fa a l’entorn físic, sinó també respecte la prestació de serveis i la necessitat d’una informació i comunicació accessibles.
En aquesta línia destaquen les millores sobre el nombre i característiques dels elements accessibles que han de tenir les edificacions d’ús públic. També desenvolupa aspectes i situacions que actualment tenen nul·la o escassa regulació, com ara els carrers de plataforma única, el transport discrecional i escolar o l’accés dels escúters al transport públic, i incorpora sistemes i recursos de suport a la comunicació auditiva, visual i cognitiva, com el bucle magnètic, els documents en lectura fàcil o l’intèrpret de signes.
2. Concreta mesures, drets i deures perquè la transformació de l’entorn existent sigui una realitat i es vagin eliminant tot tipus de barreres, especialment als edificis d’habitatges i establiments d’ús públic, essencials per a la vida diària.
En aquest sentit desenvolupa i concreta diversos ajustos tant pel que fa a l’adequació d’establiments comercials, d’hostaleria, culturals i d’oci, com a l’accessibilitat de pàgines web destinades a la venda de productes i entrades o gestions bancàries, entre d’altres. També s’identifica quines adequacions resulten exigibles i admissibles quan s’intervé en els edificis existents i s’estableixen mesures perquè les comunitats de propietaris resolguin les necessitats de supressió de barreres d’una manera eficient.

A més formen part del nou codi altres aspectes transversals, com la formació del personal d’atenció, el manteniment dels elements relacionats amb l’accessibilitat i l’adopció de mesures d’inspecció i control per a garantir el compliment de les condicions establertes. La regulació inclou també mesures de foment que posin en valor i promoguin les actuacions en favor de l’accessibilitat, fins i tot més enllà dels estàndards obligatoris.

Condicions d’accessibilitat en l’àmbit de l’edificació

Es desenvolupen en el capítol tercer:

CAPÍTOL 3: Accessibilitat a l’edificació

SECCIÓ PRIMERA Disposicions generals (articles 29 al 39):
Estableix la classificació de les edificacions segons l’ús i identifica els àmbits funcionals d’un edifici.

SECCIÓ SEGONA Edificis de nova construcció
• SUBSECCIÓ PRIMERA Edificis i establiments d’ús public (articles 40 al 50)
• SUBSECCIÓ SEGONA Edificis amb ús d’habitatge (articles 51 al 58)
• SUBSECCIÓ TERCERA Edificis d’ús privat diferent d’habitatge (articles 59 al 63)

SECCIÓ TERCERA Edificis existents
• SUBSECCIÓ PRIMERA Edificis i establiments d’ús public (articles 64 al 76)
• SUBSECCIÓ SEGONA Edificis amb ús d’habitatge (articles 77 al 84)
• SUBSECCIÓ TERCERA Edificis d’ús privat diferent d’habitatge (articles 85 a 86)

Les sis subseccions permeten una regulació acurada i específica de cada situació i, alhora, faciliten l’aplicació i la comprovació de les condicions establertes. Es determinen el percentatge mínim d’unitats accessibles i els requisits que corresponen a cada element: places d’aparcament, places d’espectador, unitats d’allotjament, cambres higièniques, elements de comunicació i piscines, entre d’altres.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris