Conceptes i normalització

» Sistemes de gestió compliance

El 31 de maig de 2021 Aenor va publicar la norma UNE-ISO 37301: 2021 Sistemes de gestió del compliance. Requisits amb orientació per al seu ús.

Aquesta norma està elaborada pel comitè tècnic AEN / CTN 165 Ètica, governança i responsabilitat social de les organitzacions.

La norma UNE-ISO 37301: 2021 especifica els requisits i proporciona directrius per establir, desenvolupar, implementar, avaluar, mantenir i millorar un sistema de gestió del compliance eficaç dins d’una organització.

També proporciona termes i definicions.

El document és aplicable a tota classe d’organitzacions independentment del tipus, mida i naturalesa de l’activitat, així com a organitzacions del sector públic, privat o sense ànim de lucre.

Es pot adquirir a norma@infocentre.eic.cat

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris