Edificació i construccióRiscos laborals

» Pla Nacional contra el Radó.

El Ministeri de Sanitat ha publicat el Pla Nacional contra el Radó.

Aquest document s’aprova amb l’objectiu de protegir la salut del conjunt de la població, i les persones treballadores en particular, davant dels riscos de l’exposició a aquest element químic de forma gasosa.

El Pla descriu els riscos derivats de l’exposició al mateix, analitza la situació a Espanya pel que fa a les mesures de protecció i recull les estratègies i actuacions que es desenvoluparan per les diferents administracions durant un període de 5 anys, per al control del risc per a la salut de la població derivada de l’exposició al gas.

Aquest Pla s’estructura al voltant de 5 eixos estratègics:

  • Coneixement i infraestructura bàsica
  • Edificació
  • Llocs de treball
  • Zones d’actuació prioritària.
  • Comunicació i conscienciació.

Entre aquests 5 eixos figuren actuacions per conèixer la magnitud del problema, com ara avaluar l’exposició de la població al radó i estimar la seva incidència sobre la salut de la població, reduir la concentració de radó als edificis o impulsar programes de formació específics per als diferents agents que intervenen a l’àmbit de l’edificació.

Una altra de les actuacions servirà per potenciar la conscienciació del públic, els professionals i les administracions sobre els efectes del radó en la salut i, en particular, en combinació amb el tabac. En aquest cas, els efectes es troben notablement augmentats, a causa de l’efecte sinèrgic de radó i tabac.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris