Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Nova Directiva relativa a l’eficiència energètica dels edificis.

En data 08-05-2024 s’ha publicat la nova Directiva UE 2024/1275 del Parlament Europeu i del Consell, de 24-04-2024, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, (refosa), (Text pertinent a l’efecte del EEE)

Aquesta legislació estableix el marc perquè els Estats membres redueixin les emissions i l’ús d’energia als edificis de tota la UE, des de les llars i els llocs de treball, fins als centres d’ensenyament, els hospitals i altres edificis públics. Així, es contribuirà a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. La Directiva revisada estableix objectius ambiciosos per reduir el consum global d’energia dels edificis a tota la UE, tenint en compte les especificitats nacionals. Deixa en mans dels estats membres decidir les mesures que adoptaran i els edificis als quals aquestes s’aplicaran. A més, impulsarà la demanda de tecnologies netes a Europa i crearà ocupació, inversió i creixement.

Cada Estat membre adoptarà la seva pròpia trajectòria nacional per reduir el consum mitjà d’energia primària dels edificis residencials en un 16% d’aquí al 2030, i en un 20-22% de cara al 2035. En el cas dels edificis no residencials, s’hauran de renovar el 16% dels edificis menys eficients d’aquí a 2030 i el 26% dels edificis menys eficients d’aquí a 2033. Els Estats membres tindran la possibilitat d’eximir aquestes obligacions a determinades categories d’edificis residencials i no residencials , com els edificis històrics o les residències de vacances. Es donarà suport als ciutadans en els seus esforços per millorar les llars. La Directiva exigeix la creació de finestretes úniques per a l’assessorament sobre renovació d’edificis, i les disposicions sobre finançament públic i privat faran que la renovació sigui més assequible i viable.

La Directiva impulsarà la independència energètica d’Europa, d’acord amb el Pla REPowerEU, en reduir el nostre ús de combustibles fòssils importats. La Directiva revisada farà que “zero emissions” sigui la norma per als nous edificis. Tots els edificis residencials i no residencials nous han de generar zero emissions in situ procedents de combustibles fòssils: a partir del 01-01-2028 en el cas dels edificis de propietat pública, i a partir del 01-01-2030 en el cas de tots altres edificis nous, amb possibilitat d’exempcions específiques. La Directiva reforçada conté noves disposicions per eliminar progressivament els combustibles fòssils de la calefacció als edificis i impulsar el desplegament d’instal·lacions d’energia solar, tenint en compte les circumstàncies nacionals. Els Estats membres també hauran de garantir que els nous edificis estiguin preparats per a l’energia solar. A partir del 01-01-2025 no es concediran subvencions per a la instal·lació de calderes independents alimentades amb combustibles fòssils. D’altra banda, s’impulsarà l’adopció de la mobilitat sostenible, gràcies a les disposicions sobre precablejat, els punts de recàrrega elèctrica i les places d’aparcament per a bicicletes.

Un altre aspecte previst a la Directiva revisada és el d’una millor planificació de les renovacions i el suport tècnic i financer, que seran crucials per activar una onada de renovació a tota la UE. Per lluitar contra la pobresa energètica i reduir les factures energètiques, les mesures de finançament hauran d’incentivar i recolzar les renovacions i orientar-se, en particular, als clients vulnerables i als edificis menys eficients, en els quals es troba una proporció més gran de llars en situació de pobresa energètica.

Objectiu principal

Aquesta Directiva té com a objecte fomentar la millora de l’eficiència energètica dels edificis situats a la Unió i la reducció de les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle, a fi d’aconseguir un parc immobiliari de zero emissions com a molt tard el 2050, tenint en compte les condicions climàtiques exteriors, les particularitats locals, les exigències de qualitat ambiental interior i la relació cost-eficàcia.

Requisits

Aquesta Directiva estableix requisits en relació amb:
a) el marc comú general duna metodologia de càlcul de l’eficiència energètica integrada dels edificis i de les unitats d’un edifici;
b) l’aplicació de requisits mínims d’eficiència energètica a nous edificis i unitats noves d’un edifici;
c) l’aplicació de requisits mínims d’eficiència energètica a:
i) edificis existents i unitats d’un edifici existents que siguin objecte de renovacions importants,
ii) elements de construcció que formin part de l’envolupant de l’edifici i tinguin repercussions significatives sobre l’eficiència energètica de tal envolupant quan es modernitzin o substitueixin,
iii) instal·lacions tècniques dels edificis quan s’instal·lin, substitueixin o millorin;
d) l’aplicació de normes mínimes d’eficiència energètica a edificis existents i unitats d’un edifici existents, de conformitat amb els articles 3 i 9;
e) el càlcul i la divulgació del potencial d’escalfament global al llarg del cicle de vida dels edificis;
f) l’energia solar als edificis;
g) els passaports de renovació;
h) els plans nacionals de renovació d’edificis;
i) les infraestructures de mobilitat sostenible als edificis i adjacents a aquests;
j) els edificis intel·ligents;
k) la certificació de l’eficiència energètica dels edificis o les unitats d’un edifici;
l) la inspecció periòdica de les instal·lacions de calefacció, de ventilació i d’aire condicionat d’edificis;
m) els sistemes de control independents dels certificats d’eficiència energètica, dels passaports de renovació, dels indicadors de preparació per a aplicacions intel·ligents i dels informes d’inspecció;
n) el rendiment de la qualitat ambiental interior dels edificis.

Els requisits que s’estableixen són requisits mínims i no impediran que cap Estat membre mantingui o introdueixi mesures més estrictes, sempre que aquestes mesures siguin compatibles amb el dret de la Unió. Aquestes mesures s’han de notificar a la Comissió.

Edificis de zero emissions el 2050

Actualment, els edificis representen més d’un terç de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a la UE. D’acord amb les noves normes, d’aquí a 2030, tots els edificis nous han de ser edificis de zero emissions, i d’aquí a 2050 el parc immobiliari de la UE s’ha de transformar en un parc immobiliari de zero emissions.

Normes mínimes d’eficiència energètica

En el cas dels edificis no residencials, la Directiva revisada introdueix normes mínimes deficiència energètica que garanteixen que aquests edificis no superin la quantitat màxima especificada d’energia primària o final que poden utilitzar per m2 al any. D’acord amb les noves normes, el 2030 tots els edificis no residencials estaran per sobre del 16% dels edificis amb pitjor rendiment i el 2033 per sobre del 26% dels edificis amb pitjor rendiment en termes de rendiment energètic. Això conduirà a una eliminació gradual dels edificis no residencials amb pitjor rendiment.
Els Estats membres poden optar per eximir de les normes determinats edificis, com els edificis històrics, els llocs de culte o els edificis propietat de les forces armades.

Trajectòries per a la renovació progressiva

Els Estats membres també vetllaran perquè el consum mitjà d’energia primària dels edificis residencials es redueixi en un 16% el 2030 i entre un 20% i un 22% el 2035. Almenys el 55% de la reducció d’energia s’aconseguirà a través de la renovació del 43% dels edificis residencials amb pitjor rendiment.
En els seus esforços de renovació, els Estats membres posaran en marxa mesures d’assistència tècnica i suport financer i se centraran a les llars vulnerables.

Eliminació progressiva de l’ús de combustibles fòssils als edificis

Per tal de descarbonitzar el sector de la construcció, els plans nacionals de renovació d’edificis inclouran un full de ruta amb vista a eliminar gradualment les calderes de combustibles fòssils per al 2040.

Energia solar i mobilitat sostenible

Les noves normes garantiran el desplegament d’instal·lacions d’energia solar adequades a edificis nous, edificis públics i edificis no residencials existents en procés de renovació que requereixin un permís.

També proporcionaran infraestructures de mobilitat sostenible, inclosos punts de recàrrega per a cotxes elèctrics en edificis o a prop, precablejat o conductes per donar cabuda a futures infraestructures i places d’aparcament per a bicicletes.

Dates clau:

Entra en vigor el 28-05-2024.

Els articles 30, 31, 33 i 34 són aplicables a partir del 30-05-2026.

Els Estats membres posaran en vigor com a molt tard el 29-05-2026 les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment al que estableixen els articles 1, 2 i 3, 5 a 29 i 32 i als annexos I, II i III i V a X.

Els Estats membres posaran en vigor com a molt tard el 01-01-2025 les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment al que estableix l’article 17.15 que estableix que a partir de la data esmentada els Estats membres no concediran cap incentiu financer per a la instal·lació de calderes independents alimentades amb combustibles fòssils, excepte aquelles seleccionades per a inversió abans del 2025.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris