Alimentació

» Espanya. Propers canvis normatius sobre higiene alimentaria

higiene_alimentaria

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha elaborat el Projecte de reial decret pel qual es regulen i flexibilitzen determinades condicions d’aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es regulen activitats excloses del seu àmbit d’aplicació.

Aquest projecte pretén:

 • Establir excepcions o adaptacions per a flexibilitzar els requisits recollits en els reglaments europeus d’higiene alimentària per a determinats tipus d’establiments i productes com els establiments que produeixen aliments amb característiques tradicionals i els petits escorxadors.
 • Regular activitats excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquests reglaments com consum domèstic privat de carn de caça, subministre directe de productes primaris.
 • Establir mesures que contribueixin a la correcta aplicació en Espanya de la normativa de la Unió Europea com a peces de caça, comercialització de llet crua destinada a la venda directa al consumidor, mol·luscs gasteròpodes terrestres.
 • Derogar determinades disposicions en matèria de seguretat e higiene alimentària, que han perdut la seva vigència, pel bé de la simplificació administrativa i garantir la seguretat jurídica.

Vol modificar la següent legislació:

 • Real Decreto 1084/2005. Ordenación de la avicultura de carne.
 • Real Decreto 1547/2004. Normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.
 • Real Decreto 361/2009. Información sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio.

Derogar:

 • Real Decreto 1125/1982. Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de Materiales Poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios.
 • Real Decreto 3177/1983. Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aditivos Alimentarios
 • Real Decreto 397/1990. Condiciones generales de los materiales, para uso alimentario, distintos de los poliméricos.
 • Real Decreto 1477/1990. Reglamentación técnico-sanitaria de los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales de base para su producción.
 • Real Decreto 2001/1995. Lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.
 • Real Decreto 2002/1995. Lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.
 • Real Decreto 1911/2000. Regula la destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles.
 • Orden 21-06-2001. Medidas complementarias de protección frente a las encefalopatías espongiformes transmisibles de los rumiantes.
 • Orden 26-07-2001. Aplicación del anexo XI del Reglamento CE 999/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22-05-2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles.
 • Real Decreto 142/2002. Lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.
 • Real Decreto 260/2002. Fijan las condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de carnes de reses de lidia.
 • Real Decreto 640/2006. Condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios.
 • Real Decreto 866/2008. Lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo.
 • Real Decreto 299/2009. Normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.
 • Real Decreto 1465/2009. Normas de identidad y pureza de los colorantes utilizados en los productos alimenticios.
 • Real Decreto 1466/2009. Normas de identidad y pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.
 • Real Decreto 463/2011. Para los lagomorfos medidas singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios.
 • Real Decreto 1338/2011. Medidas singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios.

I derogar parcialment:

 • Decreto 2484/1967. Código Alimentario Español.
 • Real Decreto 1011/198. Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de grasas comestibles (animales, vegetales y anhidras) margarinas, minarinas y preparados grasos.
 • Orden 12-03- 1984. Norma de calidad para gelatinas comestibles destinadas al mercado interior.
 • Orden 15-10-1985. Norma de calidad para los mejillones cocidos y congelados.
 • Orden 15-10-1985. Norma de calidad para el mejillón, almeja y berberecho en conserva.
 • Real Decreto 618/1998. Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de helados y mezclas envasadas para congelar.

Sobre l'Autor

Sóc biòloga, cap d'Infocentre i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris