Edificació i construccióEnergia i instal·lacions

» RITE. Modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

El Reglament d’Instal·lacions Tèrmica en els Edificis (RITE), aprovat pel Reial Decret 1027/2007 ha estat modificat mitjançant el Reial Decret 178/2021, de 23-03-2021 publicat en el BOE.Nº 71. 24-03-2021.

L’actualització del RITE, que fixa les exigències d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en edificis, contribuirà a assolir els objectius climàtics establerts en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), en concret, el objectiu de millora de l’eficiència energètica a través de la reducció del consum d’energia primària en un 39,5% el 2030 i d’energia final en 36.809,3 Ktep.

Així mateix, el RITE manté un enfocament basat en les prestacions i objectius de les instal·lacions tèrmiques en edificis. D’aquesta manera, el reglament seguirà recollint els requisits que han de complir les instal·lacions tèrmiques sota el principi de neutralitat tecnològica, sense obligar a l’ús d’una determinada tècnica o material, ni evitar la introducció de noves tecnologies i conceptes pel que fa al disseny.

A més, amb aquesta actualització, el RITE s’adapta al contingut de la Directiva UE 2018/2001, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables en el sector de la calefacció i la refrigeració, i al de diversos reglaments europeus de disseny ecològic i etiquetatge de productes relacionats amb l’energia.

A la seva vegada, aquesta modificació pretén alinear el RITE amb les últimes actualitzacions de les directives europees relacionades amb l’eficiència energètica, així com regular, com a marc normatiu bàsic, les exigències d’eficiència i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en edificis per atendre la demanda de benestar i higiene de les persones.

En aquest sentit, mitjançant aquesta actualització es traslladen parcialment les directives comunitàries en matèria d’eficiència energètica -concretament la Directiva UE 2018/844 i la Directiva UE 2018/2002- i introdueix diverses modificacions en la normativa per a la instal·lació de sistemes tèrmics en edificis, que s’han de dissenyar sota la utilització de sistemes eficients que permetin la recuperació energètica i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals.

Impuls de les instal·laciones eficients i edificis intel·ligents

D’aquesta manera, l’actualització del RITE obliga a justificar la instal·lació de sistemes tèrmics convencionals en lloc d’altres sistemes més eficients i sostenibles en edificacions, com ara la bomba de calor geotèrmica amb terra radiant o la hibridació d’energia solar tèrmica amb caldera de gas natural. Aquesta justificació ha d’anar acompanyada d’una comparativa entre el sistema de producció d’energia triat i altres alternatius, tenint en compte aquells sistemes que siguin viables tècnica, mediambiental i econòmicament.

La nova norma obliga a més a que els edificis terciaris amb grans consums, és a dir, amb una potència útil nominal de climatització superior a 290 kW -hotels, centres comercials, grans blocs d’oficines … -, donin el primer pas per convertir-se en edificis intel·ligents -smart buildings- que contribueixin a la disminució del consum energètic i de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a l’atmosfera.

L’adaptació del RITE a aquestes directives europees introdueix noves definicions en el Reglament i modifica alguna de les ja existents a la normativa, per tal d’homogeneïtzar els termes en matèria d’edificació i eficiència energètica.

Al mateix temps, es modifica el règim d’inspeccions d’instal·lacions tèrmiques en edificis. D’aquesta manera, només seran inspeccionats periòdicament els sistemes de calefacció i les instal·lacions combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària amb una potència útil nominal major de 70 quilowatts (kW). Aquestes inspeccions periòdiques s’han d’aplicar també als sistemes d’aire condicionat i a les instal·lacions combinades d’aire condicionat i ventilació.

Canvis a la mesura de l’aigua calenta a xarxes urbanes

L’actualització del RITE recull també obligacions relatives als comptadors d’aigua calenta per a xarxes urbanes, repartiment dels costos d’aigua calenta i informació sobre la facturació d’aquests consums. En aquest sentit, els comptadors d’aigua calenta sanitària d’ús comú compartit en instal·lacions posteriors a aquesta modificació hauran de disposar d’un servei de lectura remota que permeti la liquidació individual dels costos en base al consum.

L’empresa encarregada del servei de mesura, repartiment i comptabilització haurà d’aclarir, de forma prèvia a la signatura del contracte, si les tecnologies utilitzades per als serveis de lectura de consum permeten la possibilitat d’un canvi en el proveïdor d’aquest servei sense necessitat d’incórrer en despeses addicionals.

La distribució dels costos lligats a la informació sobre el consum individual es durà a terme sense fins lucratius. L’atribució d’aquesta tasca a un tercer podrà repercutir sobre els usuaris finals sempre que s’ajustin als estàndards de mercat.

Aquesta modificació entrarà en vigor el 01-07-2021.

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris