Riscos laborals

» Guia tècnica per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha actualitzat la Guia tècnica per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant.

Aquest document té per objectiu facilitar l’aplicació del Reial Decret 396/2006 proporcionant criteris i informació tècnica per a la avaluació i prevenció dels riscos d’exposició a l’amiant.

En aquesta versió de la Guia s’hi incorporen:

  • Criteris i recomanacions per determinar les activitats principals que es poden acollir a les excepcions establertes a l’article 3.2. En aquest sentit, i d’acord amb el que estableixen altres països europeus, s’han modificat els criteris de l’anterior versió de la guia (versió de 2008) en considerar que el terme “esporàdic” està referit a l’exposició i proposar un valor de referència numèric per classificar una exposició com de baixa intensitat.
  • Inclou un nou apèndix on s’actualitzen els criteris i recomanacions per a l’elaboració, l’aprovació i el seguiment dels plans de treball així com la seva tramitació, tot això aprofitant l’experiència adquirida i les aportacions realitzades tant pels que elaboren plans com pels que els valoren.
  • Seguint les recomanacions pel Parlament Europeu en la Resolució de 2013, és convenient identificar i registrar els materials amb amiant en edificis i instal·lacions, així com realitzar una valoració del risc potencial d’exposició a aquests materials en base a la seva probabilitat de desprendre fibres, que permeti prendre decisions sobre la seva gestió segura, tant si es decideix mantenir-lo instal·lat “in situ”, amb el corresponent programa de seguiment i control, com si s’opta per la seva retirada i eliminació, de manera que qualsevol actuació es faci de forma planificada i sense riscos addicionals.
  • Introdueix 3 nous apèndixs per aprofundir en certs aspectes que, per la seva complexitat i dificultat d’aplicació, requereixen una explicació i desenvolupament més grans.
  • Introdueix 3 nous apèndixs per aprofundir en certs aspectes que, per la seva complexitat i dificultat d’aplicació, requereixen una explicació i desenvolupament més grans.
  • Incorpora metodologies per localitzar i identificar els materials amb amiant als llocs de treball i estimar-ne el risc potencial i, de l’altra, el desenvolupament dels aspectes relacionats amb l’avaluació de l’exposició a fibres d’amiant, o per evitar exposicions de terceres persones , a partir del mesurament de la concentració de fibres d’amiant en aire i interpretació dels resultats.
  • Modifica l’apèndix d’Equips de Protecció Individual per incloure, com a novetats principals, recomanacions per a la selecció dels equips de protecció respiratòria en funció de la concentració de fibres esperada i la importància de dur a terme les proves d’ajust en aquest procés de selecció.
  • A l’apèndix de Procediments de treball i mesures preventives s’amplia la informació relativa a les tres etapes (inicial de preparació del treball, intermèdia d’execució del mateix i final amb la neteja i verificació final) de qualsevol treball amb materials amb amiant, o a prop, per garantir que aquest s’executa de manera segura, que l’exposició a fibres d’amiant és el més baixa possible i que no es generen riscos addicionals.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris