Energia i instal·lacionsRiscos laborals

» Diagnòstic i pla de gestió de materials amb amiant: Indicacions de l’INSST.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat dues noves notes tècniques de prevenció sobre amiant.

NTP 1195. Amiant: Gestió i diagnòstic (part I): Esquema general d’actuació preventiva i gestió segura de MCA en llocs de treball.
Aquesta NTP (part I) exposa un esquema general per a la gestió segura de l’amiant que encara roman instal·lat, aplicable a qualsevol tipus d’empresa, per ajudar a prendre decisions i prioritzar actuacions preventives. A més, aporta orientacions i introdueix conceptes clau, com el “registre de materials amb amiant” (MCA) i el “pla de gestió de MCA”, plantejant la necessitat del “procés de diagnòstic d’amiant” com a punt de partida per abordar el risc exposició.

NTP 1196. Amiant: Gestió i diagnòstic (part II): Procés de diagnòstic i pla de gestió de materials amb amiant.
L’objectiu d’aquesta NTP (part II) és explicar de manera senzilla el procés de “diagnòstic d’amiant”, com a primer pas per a la gestió segura dels MCA que puguin suposar un risc d’exposició per als treballadors, així com la utilitat i l’encaix. en la gestió d’aquest risc a l’empresa, per finalitzar descrivint el pla de gestió de MCA. No s’aprofundeix en els agents que intervenen o les metodologies aplicables, ni en el seu encaix en el sistema preventiu, qüestions que s’aborden en altres publicacions incloses a la bibliografia, en particular la Guia tècnica per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relacionats amb la exposició a l’amiant (INSST, 2022).

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris