Energia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Consulta pública. Projecte de Reial decret que modifica el Reglament Electrònic de Baixa Tensió i el Reglament d’instal·lacions elèctriques d’alta tensió.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sotmet a consulta pública el Projecte de Reial Decret pel qual s’aprova una nova ITC BT-53 del REBT i se’n modifica el Reglament i altres ITCs, així com la ITC RAT-09 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió.

El Reial decret 244/2019 va introduir mesures d’impuls de l’autoconsum. Com a conseqüència resulta necessari adaptar la reglamentació de seguretat de les instal·lacions elèctriques:

 • Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002.
  S’aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària, la ITC BT-53 «Instal·lacions de sistemes en corrent continu», relativa a les instal·lacions de sistemes de corrent continu que formin part de la instal·lació interior d’un consumidor o d’un generador d’electricitat connectat a la xarxa de distribució oa la instal·lació interior del consumidor.
  També es modifiquen parts del Reglament i de les seues Instruccions Tècniques Complementàries.
 • Reglament d’instal·lacions elèctriques d’alta tensió, aprovat pel Reial decret 337/2014.
  Es modifica la Instrucció Tècnica Complementària ITC RAT-09 «Proteccions»

El termini per presentar al·legacions finalitza el 30-09-2022 i podran remetre’s a l’adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es indicant a l’assumpte: “Proyecto Real Decreto. ITC BT-53, del Rgto. Electrotécnico de Baja Tensión “.

Només seran considerades les respostes en què el remitent estigui identificat, fent-hi constar:

 • Nom i cognoms/denominació o raó social del participant.
 • Organització o associació (si escau).
 • Contacte (correu electrònic).

Els documents per consultar són:

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris