Riscos laborals

Amiant. Determinació de fibres en aire. Volum de mostreig.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat la NTP 1159 Amiant: Determinació de fibres en aire. Volum de mostreig – Any 2021.

Les NTP són guies de bones pràctiques. Les seves indicacions no són obligatòries llevat que estiguin recollides en una disposició normativa vigent.

Aquesta NTP 1159 pretén destacar la influència del volum de mostreig en els mesuraments de fibres d’amiant en l’aire, aclarir conceptes essencials per a la presa de mostra i anàlisi (recompte) de fibres, proporcionar exemples d’aplicació que ajudin a millorar les estratègies de mostreig i , amb tot això, obtenir mesuraments fiables i representatives de l’exposició.

Relacionat amb el tema, també destaquem els següents continguts:

  • MTA / MA-051 “Determinació de fibres d’amiant i altres fibres en aire. Mètode del filtre de membrana/microscòpia òptica de contrast de fases (mètode multifibra)”.
    Aquest mètode descriu el procediment a seguir i l’equip necessari per a determinar la concentració de fibres en aire expressada en nombre de fibres per centímetre cúbic, mitjançant la captació en filtre de membrana i recompte per microscòpia òptica de contrast de fases. Aquest mètode es pot utilitzar per avaluar l’exposició personal a les diferents varietats d’amiant i a qualsevol altre tipus de fibres naturals, artificials i/o sintètiques. També es pot aplicar per mesurar la concentració de fibres en l’ambient laboral per tal d’avaluar l’eficàcia de les mesures de control de processos i protecció col·lectiva, per a la vigilància dels efectes obtinguts amb la modificació dels procediments de treball i per a la detecció de fonts de contaminació. També es pot utilitzar en epidemiologia.
  • CR-02/2005 “Mesura fiable de les concentracions de fibres d’amiant en l’aire. Aplicació del mètode de presa de mostres i anàlisi MTA / MA-051 / A04. (Mètode multifibra)”.

Sobre l'Autor

Sóc gestora de continguts digitals i especialista en normativa. Enginyers Industrials de Catalunya

Comentaris