Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Espanya. Publicat el nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RSIF)

El passat 24-10-2019 es va publicar en el BOE el nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves 21 instruccions tècniques complementàries.

El reglament estableix les condicions que han de complir les instal·lacions frigorífiques per garantir la seguretat de persones i béns, així com la protecció del medi ambient. D’aquesta manera, s’adapta la reglamentació existent als avenços tecnològics, incorporant l’evolució de la tècnica i l’experiència que s’ha anat acumulant en els darrers anys.

Com a novetat, es crea una nova classificació, la A2L, per refrigerants de baix potencial d’escalfament atmosfèric i de lleugera inflamabilitat, per als que s’eliminen requisits administratius com pot ser projecte, direcció d’obra i assegurança de responsabilitat civil del titular i permetent que aquestes instal·lacions de menor potència puguin ser realitzades per empreses instal·ladores no tan específiques com anteriorment.

Amb aquest nou reglament el Ministeri d’Indústria estima que els ciutadans s’estalviaran uns 800 milions a l’any, a causa del gran nombre d’instal·lacions d’aire condicionat i refrigeració de baixa toxicitat i baixa inflamabilitat que es realitzen anualment.

El reglament de seguretat consta d’unes disposicions generals relatives al seu objecte, el seu àmbit d’aplicació, definició de refrigerants i fluids secundaris, classificació dels sistemes de refrigeració i classificació de seguretat segons el seu emplaçament i el seu risc. També, dedica el reglament un capítol als professionals habilitats i empreses frigoristes, i un altre als títols i requisits de les instal·lacions frigorífiques.

Donada la complexitat tècnica del Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries, i per solucionar les qüestions que sorgeixin durant la seva aplicació, el Ministeri d’Indústria ha d’elaborar i mantenir actualitzada una guia tècnica de caràcter no vinculant per a l’aplicació pràctica d’aquesta reglamentació.

El Reial decret entra en vigor el 02-01-2020, excepte per al cas de noves instal·lacions que utilitzin refrigerants A2L en què les prescripcions entren en vigor el 25-10-2019.

A partir del 02-01-2020 queda derogat el Reial Decret 138/2011, de 04-02-2011, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, així com totes les seves modificacions posteriors.

Documents per a consulta:

  • Reial Decret 552/2019, de 2019.09.27, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.
  • Correcció d’errors del Reial Decret 552/2019, de 2019.09.27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

 Font d’informació: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris