Medi ambient

» Consulta pública: Dos nous projectes que modifiquen el Reial decret 106/2008, sobre piles i acumuladors, el Reial Decret 110/2015 sobre residus d’aparells elèctrics i el Reial Decret 219/2013, sobre restriccions de determinades substàncies perilloses en aparells.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, dins de la secretària de Medi Ambient, ha sotmès a participació pública dos projectes:

1 – Projecte de Reial Decret que modifica el Reial Decret 106/2008, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, i el Reial Decret 110/2015, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Els objectius d’aquest projecte són:

  • Traslladar a l’ordenament jurídic espanyol la darrera revisió de la normativa comunitària de piles inclosa a la Directiva UE 2018/849, per la qual es modifica la Directiva 2000/53/CE relativa als vehicles al final de la seva vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors i la Directiva 2012/19/UE sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.
  • Aplicar el principi de precaució i prevenció per atendre l’evidència científica de la perillositat de certs components presents en les piles, mitjançant l’establiment d’una classificació adequada dels residus de piles, acumuladors i bateries d’acord amb les seves característiques de perillositat.
  • Traslladar a l’ordenament jurídic espanyol de la revisió corresponent de la normativa comunitària de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) inclosa en la Directiva UE 2018/849, per la qual es modifiquen la Directiva 2000/53/CE relativa als vehicles al final de la seva vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors i la Directiva 2012/19/UE sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.
  • Eliminar la diversitat de conceptes en les factures de les operacions comercials intermèdies que estan suposant costos informàtics, desigualtats i incoherències entre diferents tipologies d’AEE.
  • Dotar d’una major eficiència a la gestió dels RAEE sota la responsabilitat ampliada del productor, clarificant les seves obligacions.
  • Aportar de major fiabilitat a l’establiment dels objectius de recollida estatal de RAEE.
  • Dotar d’una major coherència als objectius de valorització.
  • Millorar la coherència en la coordinació en matèria de RAEE a través del grup de treball de RAEE i la millor explicació de la informació obtinguda a través de la plataforma electrònica.
  • Millorar l’adaptació del Reial Decret a la Directiva 2012/19/UE, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Les aportacions poden ser trameses fins el 18 de juny de 2020, a la següent adreça de correu electrònic bzn-sug_Residuos@miteco.es emplenant el formulari

2 – Projecte d’Ordre que modifica el Reial Decret 219/2013, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

Els objectius d’aquest projecte són:

  • Modificar els annexos III i IV de Reial Decret 219/2013 per complir amb el que disposa la normativa comunitària per a garantir la protecció de la salut humana i de l’entorn, pel que fa a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics, mitjançant l’aplicació d’un conjunt de 5 directives delegades, publicades el 2020, que modifiquen la Directiva 2011/65 / UE, per a l’adaptació a el progrés científic i tècnic de l’annex.

Les aportacions poden ser trameses fins el 29 de maig de 2020, a la següent adreça de correu electrònic bzn-sug_Residuos@miteco.es.

Sobre l'Autor

Sóc Llicenciat en Ciències Ambientals i especialista en legislació ambiental. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris