Edificació i construccióEnergia i instal·lacionsSeguretat industrial i enginyeria

» Audiència pública. RSCIEI, Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sotmet a informació pública el Projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis a establiments industrials (RSCIEI)

Deroga i substitueix l’anterior, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre. Pretén revisar i actualitzar els requisits establerts a l’esmentat reglament per adaptar-lo a les necessitats i a les solucions constructives actuals, i alhora, alinear-lo amb la resta de normativa de productes, instal·lacions i edificació (entre ells el Reglament UE 305/2011 de productes de construcció, el RIPCI i el CTE).

Regula les condicions per establir un nivell adequat de seguretat en cas d’incendi als establiments industrials amb caràcter horitzontal i és d’aplicació a qualsevol sector de l’activitat industrial.

Té caràcter de normativa bàsica i recull previsions de caràcter marcadament tècnic. Preveu a més la possibilitat d’adoptar solucions tècniques que difereixin totalment o parcialment de les prescripcions tècniques indicades al propi reglament, ja sigui mitjançant “Tècniques de seguretat equivalent” o mitjançant “Disseny prestacional”, havent de garantir sempre que el nivell de seguretat ofert sigui igual o major al que el que s’obtindria en aplicar les prescripcions indicades al present reglament.

Està estructurat en els apartats següents:

 • CAPÍTOL I Disposicions generals
 • CAPÍTOL II Requisits que han de satisfer els establiments industrials
 • CAPÍTOL III Construcció, posada en servei, funcionament i manteniment
 • CAPÍTOL IV Inspeccions
 • CAPÍTOL V Actuació en cas dincendi
 • CAPÍTOL VI Règim sancionador
 • ANNEX I CARACTERITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
 • ANNEX II REQUISITS CONSTRUCTIUS DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
 • ANNEX III REQUISITS DOTACIONALS D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
 • ANNEX IV ZONES AMB CONDICIONS PARTICULARS
 • ANNEX V RELACIÓ DE NORMES UNEIX I ALTRES RECONEGUDES INTERNACIONALMENT

A més, també introdueix modificacions en les disposicions següents:

 • Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI),
 • Document Bàsic DB-SI «Seguretat en cas d’Incendi» del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006,
 • Ordre de 27 de juliol de 1999 per la qual es determinen les condicions que han de reunir els extintors d’incendis instal·lats a vehicles de transport de persones o de mercaderies,
 • Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques, aprovat pel Reial Decret 552/2019,
 • Reial Decret 2200/1995, pel qual s’aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.

El termini per presentar al·legacions finalitza el 22-10-2022. S’han de remetre a l’adreça de correu participacion_csegind@mincotur.es,  indicant a l’assumpte ” Audiencia RSCIEI 2022″ i utilitzant el Model de document per presentar al·legacions (ordenant i separant clarament els diferents comentaris que es realitzin, i identificant l’apartat i el text del Reial decret a què es refereix cadascun).Els documents per consultar són:

Sobre l'Autor

Sóc enginyera industrial i especialista en legislació tècnica. Enginyers Industrials de Catalunya.

Comentaris